జిదాఫ్స్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

జిదాఫ్స్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
BHD .د.ب24.80
+0.70
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.10 BHD .د.ب-0.10
21 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب-0.20
20 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.40 BHD .د.ب-0.30
19 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.70 BHD .د.ب+0.00
18 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.70 BHD .د.ب+0.80
16 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
15 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.20
14 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.00
13 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.50
12 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب+0.00
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.70
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.70
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب23.48
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب22.90
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) BHD .د.ب24.10
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.90
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.50
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.05
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب23.90
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب22.70
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.10
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.70
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.63
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب22.70
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب23.90
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.70
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.10
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.39
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب22.40
జిదాఫ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب22.70
జిదాఫ్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

జిదాఫ్స్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
BHD .د.ب23.40
+0.60
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.10
21 మార్చి 2023 BHD .د.ب22.90 BHD .د.ب-0.20
20 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.10 BHD .د.ب-0.20
19 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.30 BHD .د.ب+0.00
18 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.30 BHD .د.ب+0.70
16 మార్చి 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
15 మార్చి 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.20
14 మార్చి 2023 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب+0.00
13 మార్చి 2023 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب+0.40
12 మార్చి 2023 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.00
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.30
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.50
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب22.20
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب21.70
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) BHD .د.ب22.80
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.60
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.30
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.80
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب22.60
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب21.50
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.70
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.50
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب22.34
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب21.50
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب22.60
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.00
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.20
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب21.20
జిదాఫ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب21.50
జిదాఫ్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర