బార్కా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

బార్కా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

23 ఏప్రిల్ 2024
OMR ﷼29.65
-0.20
తేదీ ధర మార్పు
22 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼-0.60
21 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45 OMR ﷼+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45 OMR ﷼+0.15
19 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.30 OMR ﷼-0.05
18 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.00
17 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.15
16 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.20 OMR ﷼+0.25
15 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.95 OMR ﷼+0.10
14 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼-0.85
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼30.70
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼28.60
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼29.84
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼28.60
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (22 ఏప్రిల్) OMR ﷼29.85
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼28.45
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼26.40
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼27.59
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼26.40
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼28.45
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.15
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.45
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼25.88
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼26.10
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼26.15
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.20
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.75
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼26.13
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼26.20
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼26.05
బార్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

బార్కా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

23 ఏప్రిల్ 2024
OMR ﷼28.20
-0.15
తేదీ ధర మార్పు
22 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼-0.55
21 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90 OMR ﷼+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90 OMR ﷼+0.15
19 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.75 OMR ﷼-0.05
18 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼-0.05
17 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.85 OMR ﷼+0.15
16 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.70 OMR ﷼+0.25
15 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.45 OMR ﷼+0.10
14 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼-0.80
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼29.15
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼27.20
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼28.35
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼27.20
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (22 ఏప్రిల్) OMR ﷼28.35
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼27.10
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.20
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼26.28
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼25.20
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼27.10
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.95
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.30
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.71
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.90
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.95
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.00
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.55
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.93
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼25.00
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼24.85
బార్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర