బార్కా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

బార్కా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 జనవరి 2021
OMR ﷼24.38
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.17
15 జనవరి 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
14 జనవరి 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼-0.22
13 జనవరి 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.33
11 జనవరి 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼-0.22
10 జనవరి 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.00
09 జనవరి 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼-0.81
08 జనవరి 2021 OMR ﷼25.47 OMR ﷼+0.00
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.86
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.38
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.99
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼25.20
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) OMR ﷼24.38
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.26
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.11
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.74
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼24.11
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼25.20
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.91
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.67
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.84
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼25.04
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼23.67
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.64
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.82
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.30
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼25.26
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼25.04
బార్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

బార్కా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 జనవరి 2021
OMR ﷼22.35
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.15
15 జనవరి 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
14 జనవరి 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼-0.20
13 జనవరి 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.30
11 జనవరి 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.20
10 జనవరి 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.00
09 జనవరి 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.75
08 జనవరి 2021 OMR ﷼23.35 OMR ﷼+0.00
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.70
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.35
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.91
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼23.10
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) OMR ﷼22.35
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.15
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.10
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.68
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼22.10
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼23.10
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.75
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.77
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼22.95
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼21.70
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.75
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.19
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.15
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼22.95
బార్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర