బార్కా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

బార్కా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
OMR ﷼25.45
+0.60
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼-0.25
21 మార్చి 2023 OMR ﷼25.10 OMR ﷼-0.25
20 మార్చి 2023 OMR ﷼25.35 OMR ﷼-0.05
19 మార్చి 2023 OMR ﷼25.40 OMR ﷼+0.00
18 మార్చి 2023 OMR ﷼25.40 OMR ﷼+0.75
16 మార్చి 2023 OMR ﷼24.65 OMR ﷼+0.05
15 మార్చి 2023 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.20
14 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40 OMR ﷼+0.15
13 మార్చి 2023 OMR ﷼24.25 OMR ﷼+0.35
12 మార్చి 2023 OMR ﷼23.90 OMR ﷼+0.00
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.40
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.25
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼24.16
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼23.50
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) OMR ﷼24.85
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.85
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.30
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼23.93
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.85
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼23.30
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.95
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.50
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.45
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼23.50
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼24.50
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.90
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.19
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼23.20
బార్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼23.50
బార్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

బార్కా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
OMR ﷼24.30
+0.55
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.75 OMR ﷼-0.25
21 మార్చి 2023 OMR ﷼24.00 OMR ﷼-0.25
20 మార్చి 2023 OMR ﷼24.25 OMR ﷼-0.05
19 మార్చి 2023 OMR ﷼24.30 OMR ﷼+0.00
18 మార్చి 2023 OMR ﷼24.30 OMR ﷼+0.70
16 మార్చి 2023 OMR ﷼23.60 OMR ﷼+0.05
15 మార్చి 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.20
14 మార్చి 2023 OMR ﷼23.35 OMR ﷼+0.15
13 మార్చి 2023 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.30
12 మార్చి 2023 OMR ﷼22.90 OMR ﷼+0.00
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.30
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.30
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼23.14
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼22.55
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) OMR ﷼23.75
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.75
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.35
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.90
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼23.75
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼22.35
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.85
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.55
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼23.40
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼22.55
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼23.40
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.55
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.00
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.23
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼22.25
బార్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼22.55
బార్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర