బర్కా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

బర్కా : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

నేడు 27 అక్టోబర్ 2020
OMR ﷼25.37
+0.06
తేదీ ధర మార్చు
26 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
25 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼-0.11
23 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼+0.00
22 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼-0.11
21 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.53 OMR ﷼+0.22
20 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
19 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.05
18 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.26 OMR ﷼+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.26 OMR ﷼-0.11
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.64
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.09
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.35
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) OMR ﷼25.26
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (26 అక్టోబర్) OMR ﷼25.31
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.18
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.60
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.40
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼26.18
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼24.98
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼27.00
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.31
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼25.93
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) OMR ﷼26.02
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼25.91
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.02
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.46
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼24.28
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) OMR ﷼23.57
బర్కా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) OMR ﷼26.02
బర్కా - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

బర్కా : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

నేడు 27 అక్టోబర్ 2020
OMR ﷼23.25
+0.05
తేదీ ధర మార్చు
26 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
25 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼-0.10
23 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼+0.00
22 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼-0.10
21 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.20
20 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
19 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.05
18 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.15 OMR ﷼+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.10
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.00
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.24
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.15
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (26 అక్టోబర్) OMR ﷼23.20
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.00
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.55
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.28
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼24.00
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼22.90
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.75
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.20
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼23.77
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) OMR ﷼23.85
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼23.75
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.85
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.50
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.26
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) OMR ﷼21.60
బర్కా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) OMR ﷼23.85
బర్కా - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర