బార్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బార్కా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మాన్ సిటీ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
అల్ ఐన్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
అల్ బురైమి 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
అల్ మేడమ్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
అల్ కోజ్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
అల్ సోహర్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
అర్ రామ్స్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
సువేక్ గా 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
బహ్లా 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
బార్కా 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
బావ్షర్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
ధైద్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
దుబాయ్ సిటీ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
ఫుజైరా సిటీ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
హట్టా 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
ఇబ్రీ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
కల్బా 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
మస్కట్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
నిజ్వా 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
రాస్ అల్ ఖైమా 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
రుస్తాక్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
సహమ్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
షార్జా సిటీ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
సుర్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ49,190.00
బార్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బార్కా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మాన్ సిటీ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
అల్ ఐన్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
అల్ బురైమి 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
అల్ మేడమ్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
అల్ కోజ్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
అల్ సోహర్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
అర్ రామ్స్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
సువేక్ గా 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
బహ్లా 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
బార్కా 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
బావ్షర్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
ధైద్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
దుబాయ్ సిటీ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
ఫుజైరా సిటీ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
హట్టా 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
ఇబ్రీ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
కల్బా 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
మస్కట్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
నిజ్వా 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
రాస్ అల్ ఖైమా 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
రుస్తాక్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
సహమ్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
షార్జా సిటీ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
సుర్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 02 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ46,790.00
బార్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర