బార్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బార్కా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మాన్ సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
అల్ ఐన్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
అల్ బురైమి 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
అల్ మేడమ్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
అల్ కోజ్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
అల్ సోహర్ 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
అర్ రామ్స్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
సువేక్ గా 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
బహ్లా 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
బార్కా 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
బావ్షర్ 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
ధైద్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 05 మే 2021 AED د.إ221.47
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
దుబాయ్ సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
ఫుజైరా సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
హట్టా 05 మే 2021 AED د.إ221.47
ఇబ్రీ 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
కల్బా 05 మే 2021 AED د.إ221.47
ఖోర్ ఫక్కన్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
మస్కట్ 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
నిజ్వా 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
రాస్ అల్ ఖైమా 05 మే 2021 AED د.إ221.47
రుస్తాక్ 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
సహమ్ 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
షార్జా సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
సుర్ 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
బార్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బార్కా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మాన్ సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
అల్ ఐన్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
అల్ బురైమి 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
అల్ మేడమ్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
అల్ కోజ్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
అల్ సోహర్ 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
అర్ రామ్స్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
సువేక్ గా 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
బహ్లా 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
బార్కా 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
బావ్షర్ 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
ధైద్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 05 మే 2021 AED د.إ203.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
దుబాయ్ సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
ఫుజైరా సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
హట్టా 05 మే 2021 AED د.إ203.00
ఇబ్రీ 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
కల్బా 05 మే 2021 AED د.إ203.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
మస్కట్ 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
నిజ్వా 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
రాస్ అల్ ఖైమా 05 మే 2021 AED د.إ203.00
రుస్తాక్ 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
సహమ్ 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
షార్జా సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
సుర్ 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
బార్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర