మదీనాత్ జాయెద్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

మదీనాత్ జాయెద్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 సెప్టెంబర్ 2021
AED د.إ217.38
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38 AED د.إ+0.27
24 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.11 AED د.إ-0.27
23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38 AED د.إ-2.73
22 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ+1.91
20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20 AED د.إ+0.55
19 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.65 AED د.إ+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.65 AED د.إ+0.27
17 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38 AED د.إ+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38 AED د.إ-5.73
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.93
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ217.11
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ221.62
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ225.02
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) AED د.إ217.38
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ227.20
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ213.83
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ221.73
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ225.29
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ225.29
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ226.93
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.93
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ224.17
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ220.93
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ225.29
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ218.20
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ227.57
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ236.20
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ218.47
మదీనాత్ జాయెద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మదీనాత్ జాయెద్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 సెప్టెంబర్ 2021
AED د.إ199.25
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.25
24 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.00 AED د.إ-0.25
23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25 AED د.إ-2.50
22 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ+1.75
20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00 AED د.إ+0.50
19 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.50 AED د.إ+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.50 AED د.إ+0.25
17 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25 AED د.إ-5.25
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ208.00
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ199.00
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ203.14
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ206.25
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) AED د.إ199.25
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ208.25
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.00
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ203.23
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ206.50
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ206.50
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ208.00
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ202.50
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ205.48
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ202.50
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ206.50
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ200.00
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ208.59
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ216.50
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ200.25
మదీనాత్ జాయెద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర