మదీనాత్ జాయెద్ : బంగారం ధర, మదీనాత్ జాయెద్ బంగారు రేట్లు

మదీనాత్ జాయెద్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

మదీనాత్ జాయెద్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

19 జనవరి 2022
AED د.إ226.38
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 జనవరి 2022 AED د.إ226.38 AED د.إ+0.55
18 జనవరి 2022 AED د.إ225.83 AED د.إ+0.00
17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83 AED د.إ+0.27
16 జనవరి 2022 AED د.إ225.56 AED د.إ+0.00
15 జనవరి 2022 AED د.إ225.56 AED د.إ-1.09
14 జనవరి 2022 AED د.إ226.65 AED د.إ+0.27
13 జనవరి 2022 AED د.إ226.38 AED د.إ+0.27
12 జనవరి 2022 AED د.إ226.11 AED د.إ+2.18
11 జనవరి 2022 AED د.إ223.93 AED د.إ+1.37
10 జనవరి 2022 AED د.إ222.56 AED د.إ-0.55
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ227.20
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ222.02
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ224.97
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ227.20
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (19 జనవరి) AED د.إ226.38
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.65
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.83
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ222.49
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ222.29
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ226.65
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ232.11
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.29
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ226.36
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ222.29
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ222.83
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ224.74
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ217.38
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ220.44
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ218.20
మదీనాత్ జాయెద్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ221.47
మదీనాత్ జాయెద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మదీనాత్ జాయెద్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

19 జనవరి 2022
AED د.إ207.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 జనవరి 2022 AED د.إ207.50 AED د.إ+0.50
18 జనవరి 2022 AED د.إ207.00 AED د.إ+0.00
17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00 AED د.إ+0.25
16 జనవరి 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ+0.00
15 జనవరి 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ-1.00
14 జనవరి 2022 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.25
13 జనవరి 2022 AED د.إ207.50 AED د.إ+0.25
12 జనవరి 2022 AED د.إ207.25 AED د.إ+2.00
11 జనవరి 2022 AED د.إ205.25 AED د.إ+1.25
10 జనవరి 2022 AED د.إ204.00 AED د.إ-0.50
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ208.25
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ203.50
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ206.21
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ208.25
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (19 జనవరి) AED د.إ207.50
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ207.75
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.50
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ203.94
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ203.75
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ207.75
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ212.75
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.00
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ207.48
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ203.75
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ204.25
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ206.00
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ199.25
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ202.06
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ200.00
మదీనాత్ జాయెద్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ203.00
మదీనాత్ జాయెద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర