మదీనాత్ జాయెద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మదీనాత్ జాయెద్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
అజ్మాన్ సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
అల్ ఐన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
అల్ బురైమి 27 ఫిబ్రవరి 2021 OMR ﷼23.24
అల్ ఖోర్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼220.38
అల్ మేడమ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
అల్ కోజ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
అల్ రాయన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼220.38
అల్ సోహర్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 OMR ﷼23.24
అల్ వక్ర 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼220.38
ధైద్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
దోహా 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼220.38
దుబాయ్ సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
ఫుజైరా సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
ఘాయతి 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
హట్టా 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
ఇబ్రీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 OMR ﷼23.24
జెబెల్ అలీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
కల్బా 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
లివా ఒయాసిస్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
మదీనాత్ జాయెద్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
రాస్ అల్ ఖైమా 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
రువైస్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
షార్జా సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ215.47
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼220.38
మదీనాత్ జాయెద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మదీనాత్ జాయెద్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
అజ్మాన్ సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
అల్ ఐన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
అల్ బురైమి 27 ఫిబ్రవరి 2021 OMR ﷼21.30
అల్ ఖోర్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼202.00
అల్ మేడమ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
అల్ కోజ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
అల్ రాయన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼202.00
అల్ సోహర్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 OMR ﷼21.30
అల్ వక్ర 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼202.00
ధైద్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
దోహా 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼202.00
దుబాయ్ సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
ఫుజైరా సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
ఘాయతి 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
హట్టా 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
ఇబ్రీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 OMR ﷼21.30
జెబెల్ అలీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
కల్బా 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
లివా ఒయాసిస్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
మదీనాత్ జాయెద్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
రాస్ అల్ ఖైమా 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
రువైస్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
షార్జా సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 AED د.إ197.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼202.00
మదీనాత్ జాయెద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర