మదీనాత్ జాయెద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మదీనాత్ జాయెద్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అజ్మాన్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ ఐన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ బురైమి 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
అల్ ఖోర్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అల్ మేడమ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ కోజ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ రాయన్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అల్ సోహర్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
అల్ వక్ర 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
ధైద్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
దోహా 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
దుబాయ్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
ఫుజైరా సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
ఘాయతి 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
హట్టా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
ఇబ్రీ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
జెబెల్ అలీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
కల్బా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
లివా ఒయాసిస్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
మదీనాత్ జాయెద్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
రాస్ అల్ ఖైమా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
రువైస్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
షార్జా సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
మదీనాత్ జాయెద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మదీనాత్ జాయెద్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అజ్మాన్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ ఐన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ బురైమి 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
అల్ ఖోర్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అల్ మేడమ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ కోజ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ రాయన్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అల్ సోహర్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
అల్ వక్ర 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
ధైద్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
దోహా 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
దుబాయ్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
ఫుజైరా సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
ఘాయతి 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
హట్టా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
ఇబ్రీ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
జెబెల్ అలీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
కల్బా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
లివా ఒయాసిస్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
మదీనాత్ జాయెద్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
రాస్ అల్ ఖైమా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
రువైస్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
షార్జా సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
మదీనాత్ జాయెద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర