హట్టా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

హట్టా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
AED د.إ226.75
-1.75
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ228.50 AED د.إ-2.50
26 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ231.00 AED د.إ-2.25
25 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+1.25
21 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ232.00 AED د.إ-1.75
20 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ233.75 AED د.إ-0.75
19 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ234.50 AED د.إ+1.50
18 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ233.00 AED د.إ+0.00
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ235.50
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ228.50
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ232.95
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ235.50
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) AED د.إ228.50
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ236.00
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ228.50
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ232.17
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ235.75
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ235.50
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ239.25
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ231.25
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ235.82
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ232.50
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ238.75
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ238.75
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ230.00
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ235.40
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ238.75
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ231.50
హట్టా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

హట్టా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
AED د.إ210.00
-1.50
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ211.50 AED د.إ-2.50
26 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ214.00 AED د.إ-2.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+1.25
21 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ214.75 AED د.إ-1.50
20 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.75
19 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ217.00 AED د.إ+1.25
18 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ215.75 AED د.إ+0.00
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ218.00
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ211.50
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ215.67
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ218.00
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) AED د.إ211.50
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ218.50
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ211.75
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ214.96
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ218.25
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ218.00
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ221.50
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.25
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ218.37
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ215.25
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ221.25
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ221.00
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ212.75
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ217.93
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ221.00
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ214.50
హట్టా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర