హట్టా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

హట్టా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

01 ఫిబ్రవరి 2023
AED د.إ233.75
+1.25
తేదీ ధర మార్పు
31 జనవరి 2023 AED د.إ232.50 AED د.إ-1.25
30 జనవరి 2023 AED د.إ233.75 AED د.إ+0.25
29 జనవరి 2023 AED د.إ233.50 AED د.إ+0.00
28 జనవరి 2023 AED د.إ233.50 AED د.إ-1.00
27 జనవరి 2023 AED د.إ234.50 AED د.إ+0.00
26 జనవరి 2023 AED د.إ234.50 AED د.إ+1.75
25 జనవరి 2023 AED د.إ232.75 AED د.إ-1.25
24 జనవరి 2023 AED د.إ234.00 AED د.إ+1.25
23 జనవరి 2023 AED د.إ232.75 AED د.إ-0.50
22 జనవరి 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర () AED د.إ
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర () AED د.إ
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ234.50
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ221.00
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ230.33
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ221.00
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ232.50
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ221.00
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.00
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ217.63
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ217.00
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ221.00
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ215.75
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.25
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ209.62
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ200.00
హట్టా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ212.50
హట్టా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

హట్టా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 ఫిబ్రవరి 2023
AED د.إ216.25
+1.00
తేదీ ధర మార్పు
31 జనవరి 2023 AED د.إ215.25 AED د.إ-1.00
30 జనవరి 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
29 జనవరి 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
28 జనవరి 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.25
27 జనవరి 2023 AED د.إ216.50 AED د.إ-0.75
26 జనవరి 2023 AED د.إ217.25 AED د.إ+1.75
25 జనవరి 2023 AED د.إ215.50 AED د.إ-1.25
24 జనవరి 2023 AED د.إ216.75 AED د.إ+1.25
23 జనవరి 2023 AED د.إ215.50 AED د.إ-0.50
22 జనవరి 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర () AED د.إ
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర () AED د.إ
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ217.25
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ204.75
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ213.25
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ204.75
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ215.25
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ205.75
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ199.00
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ202.95
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ203.75
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ204.75
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ202.75
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ184.50
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ196.94
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ187.75
హట్టా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ199.75
హట్టా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర