బావ్షర్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

బావ్షర్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 27 జనవరి 2021
OMR ﷼24.55
-0.22
తేదీ ధర మార్పు
26 జనవరి 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.06
25 జనవరి 2021 OMR ﷼24.71 OMR ﷼+0.00
24 జనవరి 2021 OMR ﷼24.71 OMR ﷼+0.00
23 జనవరి 2021 OMR ﷼24.71 OMR ﷼-0.22
22 జనవరి 2021 OMR ﷼24.93 OMR ﷼+0.00
21 జనవరి 2021 OMR ﷼24.93 OMR ﷼+0.27
20 జనవరి 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.17
19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49 OMR ﷼+0.05
18 జనవరి 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼+0.06
17 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.00
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.86
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.38
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.89
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼25.20
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (26 జనవరి) OMR ﷼24.77
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.26
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.11
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.74
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼24.11
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼25.20
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.91
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.67
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.84
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼25.04
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼23.67
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.64
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.82
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.30
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼25.26
బావ్షర్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼25.04
బావ్షర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

బావ్షర్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 27 జనవరి 2021
OMR ﷼22.50
-0.20
తేదీ ధర మార్పు
26 జనవరి 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.05
25 జనవరి 2021 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
24 జనవరి 2021 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
23 జనవరి 2021 OMR ﷼22.65 OMR ﷼-0.20
22 జనవరి 2021 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.00
21 జనవరి 2021 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.25
20 జనవరి 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.15
19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
18 జనవరి 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.05
17 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.00
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.70
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.35
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.82
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼23.10
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (26 జనవరి) OMR ﷼22.70
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.15
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.10
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.68
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼22.10
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼23.10
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.75
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.77
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼22.95
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼21.70
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.75
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.19
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.15
బావ్షర్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼22.95
బావ్షర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర