అల్ బురైమి, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

అల్ బురైమి : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జనవరి 2021
OMR ﷼24.71
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జనవరి 2021 OMR ﷼24.71 OMR ﷼+0.00
23 జనవరి 2021 OMR ﷼24.71 OMR ﷼-0.22
22 జనవరి 2021 OMR ﷼24.93 OMR ﷼+0.00
21 జనవరి 2021 OMR ﷼24.93 OMR ﷼+0.27
20 జనవరి 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.17
19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49 OMR ﷼+0.05
18 జనవరి 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼+0.06
17 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.17
15 జనవరి 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.86
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.38
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.91
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼25.20
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (24 జనవరి) OMR ﷼24.71
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.26
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.11
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.74
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼24.11
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼25.20
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.91
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.67
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.84
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼25.04
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼23.67
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.64
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.82
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.30
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼25.26
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼25.04
అల్ బురైమి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ బురైమి : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జనవరి 2021
OMR ﷼22.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జనవరి 2021 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
23 జనవరి 2021 OMR ﷼22.65 OMR ﷼-0.20
22 జనవరి 2021 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.00
21 జనవరి 2021 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.25
20 జనవరి 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.15
19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
18 జనవరి 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.05
17 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.15
15 జనవరి 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.70
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.35
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.83
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼23.10
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (24 జనవరి) OMR ﷼22.65
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.15
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.10
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.68
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼22.10
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼23.10
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.75
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.77
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼22.95
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼21.70
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.75
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.19
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.15
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼22.95
అల్ బురైమి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర