అల్ బురైమి, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

అల్ బురైమి : 24 కారత్ బంగారు రేటు

09 ఆగస్టు 2022
OMR ﷼22.95
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.95 OMR ﷼+0.10
08 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.10
07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼+0.00
06 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼-0.15
05 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.90 OMR ﷼+0.00
04 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.90 OMR ﷼+0.30
03 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.20
02 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.80 OMR ﷼+0.10
01 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.05
31 జూలై 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.95
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.60
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼22.80
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼22.70
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) OMR ﷼22.95
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.20
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.85
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.32
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼23.15
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼22.65
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.95
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.10
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼23.57
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼23.45
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼23.10
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.30
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.05
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼23.70
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼24.25
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼23.65
అల్ బురైమి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ బురైమి : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
OMR ﷼22.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.00 OMR ﷼+0.10
08 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.90 OMR ﷼+0.05
07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85 OMR ﷼+0.00
06 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.10
05 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.00
04 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.25
03 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.20
02 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.90 OMR ﷼+0.10
01 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.80 OMR ﷼+0.05
31 జూలై 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.00
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼21.88
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼21.80
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) OMR ﷼22.00
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.00
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼21.43
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼22.20
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼21.75
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.95
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.15
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼22.58
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼22.50
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼22.15
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.25
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.10
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼22.71
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼23.20
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼22.70
అల్ బురైమి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర