అల్ బురైమి, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

అల్ బురైమి : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 సెప్టెంబర్ 2021
OMR ﷼23.78
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.78 OMR ﷼+0.05
21 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.11
20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62 OMR ﷼+0.05
19 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼-0.05
17 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62 OMR ﷼+0.11
16 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51 OMR ﷼-0.66
15 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.22
14 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95 OMR ﷼-0.05
13 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼24.00 OMR ﷼+0.05
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.44
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.51
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.01
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼24.22
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) OMR ﷼23.78
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.38
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.13
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼23.90
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼24.22
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼24.22
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.44
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.78
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼24.15
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼23.78
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼24.22
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.42
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.57
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼24.51
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼25.42
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼23.57
అల్ బురైమి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ బురైమి : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 సెప్టెంబర్ 2021
OMR ﷼21.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.80 OMR ﷼+0.05
21 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.10
20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65 OMR ﷼+0.05
19 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼-0.05
17 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65 OMR ﷼+0.10
16 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55 OMR ﷼-0.60
15 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.20
14 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95 OMR ﷼-0.05
13 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼22.00 OMR ﷼+0.05
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.40
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.55
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.00
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼22.20
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) OMR ﷼21.80
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.35
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.20
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼21.90
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼22.20
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼22.20
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.40
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.80
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.14
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼21.80
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼22.20
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.30
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.60
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼22.47
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼23.30
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼21.60
అల్ బురైమి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర