అల్ బురైమి, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

అల్ బురైమి : 24 కారత్ బంగారు రేటు

08 ఏప్రిల్ 2021
OMR ﷼23.29
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
08 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
07 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.16
06 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼+0.00
05 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼-0.05
04 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.21
01 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼22.97 OMR ﷼+0.39
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.29
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.97
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼23.19
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼22.97
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) OMR ﷼23.29
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.46
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.58
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼23.14
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼23.46
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼22.58
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.60
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.24
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.18
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.60
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼23.24
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.86
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.38
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.85
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼25.20
అల్ బురైమి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼24.60
అల్ బురైమి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ బురైమి : 22 కారత్ బంగారు రేటు

08 ఏప్రిల్ 2021
OMR ﷼21.35
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
08 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
07 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.15
06 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼+0.00
05 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼-0.05
04 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.20
01 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.05 OMR ﷼+0.35
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.35
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.05
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼21.26
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.05
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.35
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.50
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.70
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼21.21
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼21.50
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼20.70
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.55
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.30
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.16
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼22.55
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼21.30
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.70
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.35
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.77
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼23.10
అల్ బురైమి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼22.55
అల్ బురైమి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర