అల్ బురైమి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ బురైమి : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
అజ్మాన్ సిటీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
అల్ ఐన్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
అల్ బురైమి 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
అల్ మేడమ్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
అల్ కోజ్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
అల్ సోహర్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
అర్ రామ్స్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
సువేక్ గా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
బహ్లా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
బార్కా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
బావ్షర్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
ధైద్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
దుబాయ్ సిటీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
ఫుజైరా సిటీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
హట్టా 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
ఇబ్రీ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
జెబెల్ అలీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
కల్బా 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
లివా ఒయాసిస్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
మదీనాత్ జాయెద్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
మస్కట్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
నిజ్వా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
రాస్ అల్ ఖైమా 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
రుస్తాక్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
సహమ్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65
షార్జా సిటీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
అల్ బురైమి : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ బురైమి : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
అజ్మాన్ సిటీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
అల్ ఐన్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
అల్ బురైమి 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
అల్ మేడమ్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
అల్ కోజ్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
అల్ సోహర్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
అర్ రామ్స్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
సువేక్ గా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
బహ్లా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
బార్కా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
బావ్షర్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
ధైద్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
దుబాయ్ సిటీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
ఫుజైరా సిటీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
హట్టా 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
ఇబ్రీ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
జెబెల్ అలీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
కల్బా 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
లివా ఒయాసిస్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
మదీనాత్ జాయెద్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
మస్కట్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
నిజ్వా 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
రాస్ అల్ ఖైమా 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
రుస్తాక్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
సహమ్ 27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75
షార్జా సిటీ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
అల్ బురైమి : 22 కరాట్ బంగారం ధర