ఖతీఫ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

ఖతీఫ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
SAR ﷼0.00
-229.11
తేదీ ధర మార్పు
26 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+1.09
25 జూలై 2021 SAR ﷼228.02 SAR ﷼+0.00
24 జూలై 2021 SAR ﷼228.02 SAR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 SAR ﷼228.02 SAR ﷼+0.00
22 జూలై 2021 SAR ﷼228.02 SAR ﷼-1.09
21 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
20 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
19 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
18 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
17 జూలై 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼228.31
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼224.74
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (26 జూలై) SAR ﷼229.11
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼241.11
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼222.56
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼232.13
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼240.02
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) SAR ﷼222.56
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼240.02
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.65
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼233.75
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼223.65
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼240.02
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.93
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.29
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼222.96
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼219.29
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼223.65
ఖతీఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖతీఫ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
SAR ﷼0.00
-210.00
తేదీ ధర మార్పు
26 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+1.00
25 జూలై 2021 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
24 జూలై 2021 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
22 జూలై 2021 SAR ﷼209.00 SAR ﷼-1.00
21 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
20 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
19 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
18 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
17 జూలై 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼209.27
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼206.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (26 జూలై) SAR ﷼210.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼221.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼204.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼212.77
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼220.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) SAR ﷼204.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼220.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼205.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼214.26
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼205.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼220.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼208.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼201.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼204.37
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼201.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼205.00
ఖతీఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర