ఖతీఫ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

ఖతీఫ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

16 జనవరి 2021
SAR ﷼231.29
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼-1.09
15 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼-1.09
14 జనవరి 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
13 జనవరి 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+1.09
11 జనవరి 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
10 జనవరి 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
09 జనవరి 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
08 జనవరి 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-8.73
07 జనవరి 2021 SAR ﷼243.29 SAR ﷼-3.27
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼246.56
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼231.29
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼237.36
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼238.93
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (16 జనవరి) SAR ﷼231.29
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼240.02
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.02
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼235.27
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼228.02
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼240.02
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼246.56
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼236.67
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼237.84
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼224.74
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼243.29
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼236.74
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼240.55
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼240.02
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼237.84
ఖతీఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖతీఫ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

16 జనవరి 2021
SAR ﷼212.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
15 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
14 జనవరి 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
13 జనవరి 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+1.00
11 జనవరి 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
10 జనవరి 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
09 జనవరి 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
08 జనవరి 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-8.00
07 జనవరి 2021 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-3.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼212.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼217.56
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼219.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (16 జనవరి) SAR ﷼212.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼220.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼209.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼215.65
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼209.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼220.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼216.93
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼218.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼206.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼223.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼217.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼220.48
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼220.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼218.00
ఖతీఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర