ఖతీఫ్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

ఖతీఫ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 21 అక్టోబర్ 2021
SAR ﷼225.83
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+0.00
19 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+2.18
18 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+0.00
17 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼-1.09
15 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼-2.19
14 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
13 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+3.28
12 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+1.09
11 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+0.00
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.93
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼222.56
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼223.98
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼223.65
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (20 అక్టోబర్) SAR ﷼225.83
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.29
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼225.62
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼230.20
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼222.56
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.29
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼226.50
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼229.11
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼230.20
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼228.48
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼224.74
ఖతీఫ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) SAR ﷼229.11
ఖతీఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖతీఫ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 21 అక్టోబర్ 2021
SAR ﷼207.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+0.00
19 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+2.00
18 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
17 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼-1.00
15 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼-2.00
14 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
13 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+3.00
12 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+1.00
11 అక్టోబర్ 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼208.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼204.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼205.30
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼205.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (20 అక్టోబర్) SAR ﷼207.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼201.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼206.80
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼211.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼204.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼201.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼207.61
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼210.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼211.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼209.42
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼206.00
ఖతీఫ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) SAR ﷼210.00
ఖతీఫ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర