ఖతీఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖతీఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
అల్ ఖోర్ 20 మే 2024 QAR ﷼297.00
అల్ మాలికియా 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
అల్ రాయన్ 20 మే 2024 QAR ﷼297.00
అల్ వక్ర 20 మే 2024 QAR ﷼297.00
బుడయ్య 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
దమ్మం 20 మే 2024 SAR ﷼303.00
దోహా 20 మే 2024 QAR ﷼297.00
హమద్ టౌన్ 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
హోఫుఫ్ 20 మే 2024 SAR ﷼303.00
ఇసా టౌన్ 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
జిదాఫ్స్ 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
జుబైల్ 20 మే 2024 SAR ﷼303.00
ఖోబర్ 20 మే 2024 SAR ﷼303.00
మనమ 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
ముహారక్ 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
ఖతీఫ్ 20 మే 2024 SAR ﷼303.00
రిఫా 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
సిత్రా 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 20 మే 2024 QAR ﷼297.00
ఖతీఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖతీఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
అల్ ఖోర్ 20 మే 2024 QAR ﷼278.00
అల్ మాలికియా 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
అల్ రాయన్ 20 మే 2024 QAR ﷼278.00
అల్ వక్ర 20 మే 2024 QAR ﷼278.00
బుడయ్య 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
దమ్మం 20 మే 2024 SAR ﷼280.00
దోహా 20 మే 2024 QAR ﷼278.00
హమద్ టౌన్ 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
హోఫుఫ్ 20 మే 2024 SAR ﷼280.00
ఇసా టౌన్ 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
జిదాఫ్స్ 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
జుబైల్ 20 మే 2024 SAR ﷼280.00
ఖోబర్ 20 మే 2024 SAR ﷼280.00
మనమ 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
ముహారక్ 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
ఖతీఫ్ 20 మే 2024 SAR ﷼280.00
రిఫా 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
సిత్రా 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 20 మే 2024 QAR ﷼278.00
ఖతీఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర