రిఫా, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

రిఫా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 12 ఏప్రిల్ 2021
BHD .د.ب22.26
-0.11
తేదీ ధర మార్పు
11 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب-0.10
08 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.47 BHD .د.ب+0.21
07 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26 BHD .د.ب-0.11
06 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.22
05 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
04 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.47
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.15
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.27
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.15
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (11 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.37
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.26
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.60
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب22.05
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب22.26
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب21.93
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.78
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.04
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.05
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب23.78
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب22.26
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.77
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.35
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.79
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب24.22
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب23.67
రిఫా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

రిఫా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 12 ఏప్రిల్ 2021
BHD .د.ب20.40
-0.10
తేదీ ధర మార్పు
11 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.10
08 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب+0.20
07 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
06 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.20
05 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
04 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.60
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.30
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.41
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.30
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (11 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.50
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.40
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب19.80
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب20.21
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب20.40
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب20.10
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.80
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.20
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.13
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب21.80
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب20.40
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.70
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.81
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب22.20
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب21.70
రిఫా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర