రిఫా, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

రిఫా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

21 జనవరి 2021
BHD .د.ب23.78
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.00
20 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.32
19 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
18 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
17 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.22
14 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.10
13 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
12 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.11
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.77
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.35
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.85
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب24.22
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (21 జనవరి) BHD .د.ب23.78
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.11
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.13
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.73
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب23.13
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب24.11
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.87
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.80
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.85
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب24.00
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب22.80
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.66
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.89
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.28
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب24.33
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب24.00
రిఫా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

రిఫా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

21 జనవరి 2021
BHD .د.ب21.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
20 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.30
19 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
18 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
17 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
14 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
13 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
12 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.70
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.86
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب22.20
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (21 జనవరి) BHD .د.ب21.80
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.10
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.20
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.75
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب21.20
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب22.10
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.80
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.90
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.86
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب22.00
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب20.90
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.60
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.90
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.26
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.30
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.00
రిఫా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర