రిఫా, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

రిఫా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

24 జూలై 2021
BHD .د.ب23.13
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
23 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
22 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
21 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب-0.11
20 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
19 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
18 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
17 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
16 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب-0.22
15 జూలై 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب23.11
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب22.69
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) BHD .د.ب23.13
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.44
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.47
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.43
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب24.44
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب22.47
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.33
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب23.62
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب22.69
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب24.33
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.91
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.15
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.51
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.15
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.58
రిఫా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

రిఫా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

24 జూలై 2021
BHD .د.ب21.20
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
23 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
22 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
21 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب-0.10
20 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
19 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
18 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
17 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
16 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب-0.20
15 జూలై 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.18
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب20.80
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) BHD .د.ب21.20
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.40
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.60
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.48
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب22.40
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب20.60
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.30
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب21.65
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب20.80
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب22.30
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.00
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.30
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.63
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.30
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.70
రిఫా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర