రిఫ్ఫా, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

రిఫ్ఫా : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

30 అక్టోబర్ 2020
BHD .د.ب24.00
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
30 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.11
29 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب23.89 BHD .د.ب-0.11
28 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب-0.33
27 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
26 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
25 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
22 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.33
21 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.55 BHD .د.ب+0.22
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.66
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.89
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.29
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب24.33
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (30 అక్టోబర్) BHD .د.ب24.00
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.09
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.67
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.46
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب25.09
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب24.00
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب26.18
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.33
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب25.00
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) BHD .د.ب25.09
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب24.98
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.98
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.58
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب23.38
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) BHD .د.ب22.69
రిఫ్ఫా 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) BHD .د.ب24.98
రిఫ్ఫా - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

రిఫ్ఫా : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

30 అక్టోబర్ 2020
BHD .د.ب22.00
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
30 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.10
29 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.10
28 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب-0.30
27 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
26 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
25 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
22 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.30
21 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب+0.20
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.60
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.90
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.27
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.30
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (30 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.00
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.00
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.70
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.42
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب23.00
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب22.00
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.00
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.30
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب22.91
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) BHD .د.ب23.00
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب22.90
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.90
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.70
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.43
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) BHD .د.ب20.80
రిఫ్ఫా 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) BHD .د.ب22.90
రిఫ్ఫా - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర