రిఫా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రిఫా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
అల్ ఖోర్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అల్ మాలికియా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
అల్ రాయన్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అల్ వక్ర 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
బుడయ్య 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
దమ్మం 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
దోహా 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
హమద్ టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
హోఫుఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఇసా టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
జిదాఫ్స్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
జుబైల్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఖోబర్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
మనమ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ముహారక్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ఖతీఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
రిఫా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
రువైస్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
సిత్రా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
రిఫా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రిఫా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
అల్ ఖోర్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అల్ మాలికియా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
అల్ రాయన్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అల్ వక్ర 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
బుడయ్య 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
దమ్మం 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
దోహా 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
హమద్ టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
హోఫుఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఇసా టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
జిదాఫ్స్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
జుబైల్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఖోబర్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
మనమ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ముహారక్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ఖతీఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
రిఫా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
రువైస్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
సిత్రా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
రిఫా : 22 కరాట్ బంగారం ధర