రిఫా : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రిఫా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రిఫా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 19 మే 2022 BHD .د.ب23.00
అల్ ఖోర్ 19 మే 2022 QAR ﷼227.50
అల్ మాలికియా 19 మే 2022 BHD .د.ب23.00
అల్ రాయన్ 19 మే 2022 QAR ﷼227.50
అల్ వక్ర 19 మే 2022 QAR ﷼227.50
బుడయ్య 19 మే 2022 BHD .د.ب23.00
దమ్మం 19 మే 2022 SAR ﷼232.00
దోహా 19 మే 2022 QAR ﷼227.50
హమద్ టౌన్ 19 మే 2022 BHD .د.ب23.00
హోఫుఫ్ 19 మే 2022 SAR ﷼232.00
ఇసా టౌన్ 19 మే 2022 BHD .د.ب23.00
జిదాఫ్స్ 19 మే 2022 BHD .د.ب23.00
జుబైల్ 19 మే 2022 SAR ﷼232.00
ఖోబర్ 19 మే 2022 SAR ﷼232.00
మనమ 19 మే 2022 BHD .د.ب23.00
ముహారక్ 19 మే 2022 BHD .د.ب23.00
ఖతీఫ్ 19 మే 2022 SAR ﷼232.00
రిఫా 19 మే 2022 BHD .د.ب23.00
రువైస్ 19 మే 2022 AED د.إ233.00
సిత్రా 19 మే 2022 BHD .د.ب23.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 మే 2022 QAR ﷼227.50
రిఫా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రిఫా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 19 మే 2022 BHD .د.ب21.70
అల్ ఖోర్ 19 మే 2022 QAR ﷼214.50
అల్ మాలికియా 19 మే 2022 BHD .د.ب21.70
అల్ రాయన్ 19 మే 2022 QAR ﷼214.50
అల్ వక్ర 19 మే 2022 QAR ﷼214.50
బుడయ్య 19 మే 2022 BHD .د.ب21.70
దమ్మం 19 మే 2022 SAR ﷼214.00
దోహా 19 మే 2022 QAR ﷼214.50
హమద్ టౌన్ 19 మే 2022 BHD .د.ب21.70
హోఫుఫ్ 19 మే 2022 SAR ﷼214.00
ఇసా టౌన్ 19 మే 2022 BHD .د.ب21.70
జిదాఫ్స్ 19 మే 2022 BHD .د.ب21.70
జుబైల్ 19 మే 2022 SAR ﷼214.00
ఖోబర్ 19 మే 2022 SAR ﷼214.00
మనమ 19 మే 2022 BHD .د.ب21.70
ముహారక్ 19 మే 2022 BHD .د.ب21.70
ఖతీఫ్ 19 మే 2022 SAR ﷼214.00
రిఫా 19 మే 2022 BHD .د.ب21.70
రువైస్ 19 మే 2022 AED د.إ209.25
సిత్రా 19 మే 2022 BHD .د.ب21.70
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 మే 2022 QAR ﷼214.50
రిఫా : 22 కరాట్ బంగారం ధర