రాస్ అల్ ఖైమాహ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

రాస్ అల్ ఖైమాహ్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

నేడు 26 అక్టోబర్ 2020
AED د.إ235.93
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
25 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-0.54
23 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ236.47 AED د.إ+0.27
22 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ236.20 AED د.إ-3.00
21 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ239.20 AED د.إ+3.27
20 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-1.09
19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ237.02 AED د.إ+1.09
18 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-0.81
16 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ236.74 AED د.إ+0.81
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ239.74
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ233.74
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ236.70
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) AED د.إ236.20
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (25 అక్టోబర్) AED د.إ235.93
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ246.02
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ231.02
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ238.70
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ246.02
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ233.74
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ254.47
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ238.38
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ244.68
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) AED د.إ245.20
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ244.38
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ244.65
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.29
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర AED د.إ227.89
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) AED د.إ221.20
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) AED د.إ244.65
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

రాస్ అల్ ఖైమాహ్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

నేడు 26 అక్టోబర్ 2020
AED د.إ216.25
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
25 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.50
23 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.75 AED د.إ+0.25
22 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.50 AED د.إ-2.75
21 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ219.25 AED د.إ+3.00
20 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-1.00
19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.25 AED د.إ+1.00
18 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.75
16 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.00 AED د.إ+0.75
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ219.75
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.25
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ216.96
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) AED د.إ216.50
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (25 అక్టోబర్) AED د.إ216.25
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ225.50
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ211.75
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ218.79
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ225.50
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ214.25
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ233.25
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ218.50
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ224.28
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) AED د.إ224.75
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ224.00
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ224.25
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.00
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర AED د.إ208.89
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) AED د.إ202.75
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) AED د.إ224.25
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర