రాస్ అల్ ఖైమా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

రాస్ అల్ ఖైమా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

03 అక్టోబర్ 2023
AED د.إ221.25
-1.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ222.25 AED د.إ-1.50
01 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ223.75 AED د.إ+0.00
30 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ223.75 AED د.إ-2.75
29 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ226.50 AED د.إ-0.25
28 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ226.75 AED د.إ-1.75
27 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ228.50 AED د.إ-2.50
26 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ231.00 AED د.إ-2.25
25 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ223.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ222.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ223.00
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ223.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) AED د.إ222.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ235.50
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ223.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ232.23
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ235.50
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ223.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ236.00
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ228.50
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ232.17
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ235.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ235.50
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ239.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ231.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ235.82
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ232.50
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ238.75
రాస్ అల్ ఖైమా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

రాస్ అల్ ఖైమా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

03 అక్టోబర్ 2023
AED د.إ205.00
-0.75
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.75 AED د.إ-1.50
01 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ207.25 AED د.إ+0.00
30 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ207.25 AED د.إ-2.50
29 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ209.75 AED د.إ-0.25
28 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ210.00 AED د.إ-1.50
27 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ211.50 AED د.إ-2.50
26 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ214.00 AED د.إ-2.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ207.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ205.75
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ206.50
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ207.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) AED د.إ205.75
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ218.00
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ207.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ215.00
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ218.00
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ207.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ218.50
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ211.75
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ214.96
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ218.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ218.00
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ221.50
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ218.37
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ215.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ221.25
రాస్ అల్ ఖైమా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర