రాస్ అల్ ఖైమా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

రాస్ అల్ ఖైమా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

24 సెప్టెంబర్ 2022
AED د.إ199.25
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ-3.25
22 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.75
20 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ201.75 AED د.إ+0.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ201.75 AED د.إ-1.25
18 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ203.00 AED د.إ+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ203.00 AED د.إ+1.25
16 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ201.75 AED د.إ+0.50
15 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ201.25 AED د.إ-5.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ209.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ199.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ204.93
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ206.00
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (24 సెప్టెంబర్) AED د.إ199.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ218.50
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ207.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ213.98
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ214.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ207.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ219.50
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ206.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ210.93
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ217.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ214.00
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.00
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ223.02
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ223.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ220.25
రాస్ అల్ ఖైమా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

రాస్ అల్ ఖైమా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
AED د.إ187.25
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25 AED د.إ-3.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ190.25 AED د.إ+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ190.25 AED د.إ+0.75
20 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ189.50 AED د.إ+0.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ189.50 AED د.إ-1.25
18 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ190.75 AED د.إ+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ190.75 AED د.إ+1.25
16 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ189.50 AED د.إ+0.50
15 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ189.00 AED د.إ-5.00
14 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ194.00 AED د.إ-0.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ196.50
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ187.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ192.75
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ193.50
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (23 సెప్టెంబర్) AED د.إ187.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ205.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ195.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ201.01
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ201.75
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ195.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ206.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ193.75
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ198.11
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ204.50
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ201.00
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ213.00
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ206.75
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ209.48
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ210.25
రాస్ అల్ ఖైమా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ206.75
రాస్ అల్ ఖైమా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర