రాస్ అల్ ఖైమా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రాస్ అల్ ఖైమా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
అజ్మాన్ సిటీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
అల్ ఐన్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
అల్ బురైమి 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.45
అల్ మేడమ్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
అల్ కోజ్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
అల్ సోహర్ 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.45
అర్ రామ్స్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.45
సువేక్ గా 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.45
బార్కా 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.45
ధైద్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
దుబాయ్ సిటీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
ఫుజైరా సిటీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
హట్టా 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
ఇబ్రీ 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.45
జెబెల్ అలీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
కల్బా 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
మదీనాత్ జాయెద్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
రాస్ అల్ ఖైమా 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
రుస్తాక్ 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.45
సహమ్ 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼26.45
షార్జా సిటీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ251.25
రాస్ అల్ ఖైమా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రాస్ అల్ ఖైమా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
అజ్మాన్ సిటీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
అల్ ఐన్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
అల్ బురైమి 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.25
అల్ మేడమ్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
అల్ కోజ్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
అల్ సోహర్ 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.25
అర్ రామ్స్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.25
సువేక్ గా 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.25
బార్కా 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.25
ధైద్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
దుబాయ్ సిటీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
ఫుజైరా సిటీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
హట్టా 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
ఇబ్రీ 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.25
జెబెల్ అలీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
కల్బా 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
మదీనాత్ జాయెద్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
రాస్ అల్ ఖైమా 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
రుస్తాక్ 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.25
సహమ్ 02 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.25
షార్జా సిటీ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 02 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ232.75
రాస్ అల్ ఖైమా : 22 కరాట్ బంగారం ధర