మక్కా : బంగారం ధర, మక్కా బంగారు రేట్లు

మక్కా, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

మక్కా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

25 జనవరి 2022
SAR ﷼233.47
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 జనవరి 2022 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+2.18
24 జనవరి 2022 SAR ﷼231.29 SAR ﷼-1.09
23 జనవరి 2022 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
22 జనవరి 2022 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
21 జనవరి 2022 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
20 జనవరి 2022 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
19 జనవరి 2022 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+2.18
18 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
17 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼233.47
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼226.93
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼230.11
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼231.29
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (25 జనవరి) SAR ﷼233.47
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼231.29
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼224.74
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼227.17
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼226.93
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼231.29
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼236.74
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼225.83
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼230.93
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼225.83
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼226.93
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼229.11
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼222.56
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼225.06
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼223.65
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼225.83
మక్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మక్కా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

25 జనవరి 2022
SAR ﷼214.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 జనవరి 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+2.00
24 జనవరి 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
23 జనవరి 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
22 జనవరి 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
21 జనవరి 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
20 జనవరి 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
19 జనవరి 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+2.00
18 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
17 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
16 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼214.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼208.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼210.92
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼212.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (25 జనవరి) SAR ﷼214.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼208.23
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼208.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼212.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼217.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼207.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼211.67
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼207.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼208.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼210.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼204.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼206.29
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼205.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼207.00
మక్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర