మక్కా, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

మక్కా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

01 ఫిబ్రవరి 2023
SAR ﷼242.00
+1.00
తేదీ ధర మార్పు
31 జనవరి 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼-1.00
30 జనవరి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
29 జనవరి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
28 జనవరి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+1.00
27 జనవరి 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼-2.00
26 జనవరి 2023 SAR ﷼243.00 SAR ﷼+1.00
25 జనవరి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
24 జనవరి 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+1.00
23 జనవరి 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼+0.00
22 జనవరి 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼+0.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర () SAR ﷼
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర () SAR ﷼
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼243.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼229.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼238.19
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼229.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼241.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼229.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼225.96
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼226.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼229.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼224.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼217.86
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼208.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼222.00
మక్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మక్కా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 ఫిబ్రవరి 2023
SAR ﷼223.00
+1.00
తేదీ ధర మార్పు
31 జనవరి 2023 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
30 జనవరి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
29 జనవరి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
28 జనవరి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
27 జనవరి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-1.00
26 జనవరి 2023 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+1.00
25 జనవరి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
24 జనవరి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+1.00
23 జనవరి 2023 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
22 జనవరి 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర () SAR ﷼
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర () SAR ﷼
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼224.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼212.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼219.81
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼212.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼222.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼212.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼205.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼208.67
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) SAR ﷼209.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) SAR ﷼212.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼207.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼190.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼201.18
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼192.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) SAR ﷼205.00
మక్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర