మక్కా, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

మక్కా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

12 ఏప్రిల్ 2024
SAR ﷼293.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
12 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼293.00 SAR ﷼+2.00
11 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼-1.00
10 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼+2.00
07 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+0.00
05 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+4.00
04 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼+0.00
03 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼+4.00
02 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼282.00 SAR ﷼+3.00
01 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼279.00 SAR ﷼+0.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼293.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼279.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼288.10
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼279.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (12 ఏప్రిల్) SAR ﷼293.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼279.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼259.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼270.07
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼259.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼279.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼256.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼250.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼253.72
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼255.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼256.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼257.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼253.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼256.23
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼257.00
మక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼255.00
మక్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

మక్కా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

12 ఏప్రిల్ 2024
SAR ﷼270.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
12 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼270.00 SAR ﷼+2.00
11 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼-1.00
10 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼+0.00
09 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼+1.00
07 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼+1.00
05 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00 SAR ﷼+4.00
04 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼263.00 SAR ﷼+0.00
03 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼263.00 SAR ﷼+3.00
02 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼260.00 SAR ﷼+3.00
01 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼257.00 SAR ﷼+0.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼270.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼257.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼265.40
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼257.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (12 ఏప్రిల్) SAR ﷼270.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼257.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼239.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼249.10
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼239.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼257.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼236.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼230.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼233.90
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼235.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼236.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼237.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼233.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర SAR ﷼236.30
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) SAR ﷼237.00
మక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) SAR ﷼235.00
మక్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర