మక్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
జెడ్డా 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
మక్కా 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
టా ఇఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼221.47
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
జెడ్డా 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
మక్కా 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
టా ఇఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼203.00
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర