మక్కా : గోల్డ్ ధర లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

మక్కా : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
అల్ Qunfudhah 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84
జెడ 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84
మక్కా 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84
Ta ఉంటే 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84
మక్కా : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర

మక్కా : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
అల్ Qunfudhah 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00
జెడ 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00
మక్కా 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00
Ta ఉంటే 29 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00
మక్కా : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర