మక్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
జెడ్డా 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
మక్కా 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
టా ఇఫ్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
జెడ్డా 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
మక్కా 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
టా ఇఫ్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర