మక్కా : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మక్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
జెడ్డా 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
మక్కా 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
టా ఇఫ్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
జెడ్డా 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
మక్కా 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
టా ఇఫ్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర