మక్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
జెడ్డా 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
మక్కా 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
టా ఇఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
జెడ్డా 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
మక్కా 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
టా ఇఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర