మక్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 22 మార్చి 2023 SAR ﷼243.00
జెడ్డా 22 మార్చి 2023 SAR ﷼243.00
మక్కా 22 మార్చి 2023 SAR ﷼243.00
టా ఇఫ్ 22 మార్చి 2023 SAR ﷼243.00
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 22 మార్చి 2023 SAR ﷼225.00
జెడ్డా 22 మార్చి 2023 SAR ﷼225.00
మక్కా 22 మార్చి 2023 SAR ﷼225.00
టా ఇఫ్ 22 మార్చి 2023 SAR ﷼225.00
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర