మక్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
జెడ్డా 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
మక్కా 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
టా ఇఫ్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మక్కా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
జెడ్డా 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
మక్కా 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
టా ఇఫ్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
మక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర