హమద్ టౌన్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

హమద్ టౌన్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

21 అక్టోబర్ 2020
BHD .د.ب24.55
+0.22
తేదీ ధర మార్చు
20 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
18 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.11
16 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
15 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.11
14 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.22
13 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.11 BHD .د.ب-0.44
12 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.55 BHD .د.ب-0.11
11 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.66 BHD .د.ب+0.00
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.66
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.11
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.34
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب24.33
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (20 అక్టోబర్) BHD .د.ب24.33
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.09
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.67
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.46
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب25.09
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب24.00
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب26.18
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.33
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب25.00
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) BHD .د.ب25.09
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب24.98
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.98
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.58
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب23.38
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) BHD .د.ب22.69
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) BHD .د.ب24.98
హమద్ టౌన్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

హమద్ టౌన్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

21 అక్టోబర్ 2020
BHD .د.ب22.50
+0.20
తేదీ ధర మార్చు
20 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
18 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.10
16 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
15 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.10
14 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.20
13 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب-0.40
12 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب-0.10
11 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.60
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.10
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.31
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.30
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (20 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.30
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.00
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.70
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.42
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب23.00
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب22.00
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.00
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.30
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب22.91
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) BHD .د.ب23.00
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب22.90
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.90
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.70
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.43
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) BHD .د.ب20.80
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) BHD .د.ب22.90
హమద్ టౌన్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర