హమద్ టౌన్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

హమద్ టౌన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 16 జూన్ 2021
BHD .د.ب23.78
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూన్ 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.00
14 జూన్ 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب-0.22
13 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
12 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب-0.22
11 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.11
10 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.11 BHD .د.ب+0.00
09 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.11 BHD .د.ب-0.11
08 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.11
07 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.11 BHD .د.ب+0.00
06 జూన్ 2021 BHD .د.ب24.11 BHD .د.ب+0.00
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.44
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.78
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.07
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب24.44
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (15 జూన్) BHD .د.ب23.78
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.33
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب23.62
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب22.69
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب24.33
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.91
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.15
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.51
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.15
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.58
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.26
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.60
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب22.05
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب22.26
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب21.93
హమద్ టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

హమద్ టౌన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 16 జూన్ 2021
BHD .د.ب21.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూన్ 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
14 జూన్ 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب-0.20
13 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.00
12 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب-0.20
11 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.10
10 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.00
09 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب-0.10
08 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.10
07 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.00
06 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.00
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.40
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.80
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.06
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب22.40
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (15 జూన్) BHD .د.ب21.80
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.30
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب21.65
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب20.80
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب22.30
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.00
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.30
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.63
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.30
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.70
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.40
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب19.80
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب20.21
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب20.40
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب20.10
హమద్ టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర