హమద్ టౌన్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

హమద్ టౌన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

16 జనవరి 2022
BHD .د.ب23.35
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.11
14 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
13 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
12 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.11
11 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.11
10 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
09 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
08 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.11
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.02
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.29
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب23.46
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) BHD .د.ب23.35
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.80
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.05
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب23.02
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب23.46
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.89
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.41
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب23.02
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب23.13
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.24
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.58
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.80
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.58
హమద్ టౌన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.91
హమద్ టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

హమద్ టౌన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

16 జనవరి 2022
BHD .د.ب21.40
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.10
14 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
13 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
12 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.10
11 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.10
10 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
09 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
08 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.10
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.10
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.34
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب21.50
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) BHD .د.ب21.40
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.90
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.13
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب21.10
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب21.50
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.90
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.46
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب21.10
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب21.20
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.30
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.70
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.90
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب20.70
హమద్ టౌన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب21.00
హమద్ టౌన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర