హమద్ టౌన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

హమద్ టౌన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80
అల్ ఖోర్ 24 జూన్ 2024 QAR ﷼284.00
అల్ మాలికియా 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80
అల్ రాయన్ 24 జూన్ 2024 QAR ﷼284.00
అల్ వక్ర 24 జూన్ 2024 QAR ﷼284.00
బుడయ్య 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80
దమ్మం 24 జూన్ 2024 SAR ﷼289.00
దోహా 24 జూన్ 2024 QAR ﷼284.00
హమద్ టౌన్ 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80
హోఫుఫ్ 24 జూన్ 2024 SAR ﷼289.00
ఇసా టౌన్ 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80
జిదాఫ్స్ 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80
జుబైల్ 24 జూన్ 2024 SAR ﷼289.00
ఖోబర్ 24 జూన్ 2024 SAR ﷼289.00
మనమ 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80
ముహారక్ 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80
ఖతీఫ్ 24 జూన్ 2024 SAR ﷼289.00
రిఫా 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80
రువైస్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
సిత్రా 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 జూన్ 2024 QAR ﷼284.00
హమద్ టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

హమద్ టౌన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10
అల్ ఖోర్ 24 జూన్ 2024 QAR ﷼266.50
అల్ మాలికియా 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10
అల్ రాయన్ 24 జూన్ 2024 QAR ﷼266.50
అల్ వక్ర 24 జూన్ 2024 QAR ﷼266.50
బుడయ్య 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10
దమ్మం 24 జూన్ 2024 SAR ﷼267.00
దోహా 24 జూన్ 2024 QAR ﷼266.50
హమద్ టౌన్ 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10
హోఫుఫ్ 24 జూన్ 2024 SAR ﷼267.00
ఇసా టౌన్ 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10
జిదాఫ్స్ 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10
జుబైల్ 24 జూన్ 2024 SAR ﷼267.00
ఖోబర్ 24 జూన్ 2024 SAR ﷼267.00
మనమ 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10
ముహారక్ 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10
ఖతీఫ్ 24 జూన్ 2024 SAR ﷼267.00
రిఫా 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10
రువైస్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
సిత్రా 24 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 జూన్ 2024 QAR ﷼266.50
హమద్ టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర