హమద్ టౌన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

హమద్ టౌన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
అల్ ఖోర్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50
అల్ మాలికియా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
అల్ రాయన్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50
అల్ వక్ర 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50
బుడయ్య 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
దమ్మం 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
దోహా 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50
హమద్ టౌన్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
హోఫుఫ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
ఇసా టౌన్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
జిదాఫ్స్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
జుబైల్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
ఖోబర్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
మనమ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
ముహారక్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
ఖతీఫ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00
రిఫా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
రువైస్ 10 ఆగస్టు 2022 AED د.إ216.75
సిత్రా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50
హమద్ టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

హమద్ టౌన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
అల్ ఖోర్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50
అల్ మాలికియా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
అల్ రాయన్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50
అల్ వక్ర 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50
బుడయ్య 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
దమ్మం 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
దోహా 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50
హమద్ టౌన్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
హోఫుఫ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
ఇసా టౌన్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
జిదాఫ్స్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
జుబైల్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
ఖోబర్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
మనమ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
ముహారక్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
ఖతీఫ్ 09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00
రిఫా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
రువైస్ 10 ఆగస్టు 2022 AED د.إ203.75
సిత్రా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50
హమద్ టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర