హమద్ టౌన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

హమద్ టౌన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
అల్ ఖోర్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼46,020.00
అల్ మాలికియా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
అల్ రాయన్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼46,020.00
అల్ వక్ర 05 మార్చి 2021 QAR ﷼46,020.00
బుడయ్య 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
దమ్మం 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
దోహా 05 మార్చి 2021 QAR ﷼46,020.00
హమద్ టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
హోఫుఫ్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
ఇసా టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
జిదాఫ్స్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
జుబైల్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
ఖోబర్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
మనమ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
ముహారక్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
ఖతీఫ్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
రిఫా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
రువైస్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
సిత్రా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼46,020.00
హమద్ టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

హమద్ టౌన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
అల్ ఖోర్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼43,780.00
అల్ మాలికియా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
అల్ రాయన్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼43,780.00
అల్ వక్ర 05 మార్చి 2021 QAR ﷼43,780.00
బుడయ్య 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
దమ్మం 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
దోహా 05 మార్చి 2021 QAR ﷼43,780.00
హమద్ టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
హోఫుఫ్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
ఇసా టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
జిదాఫ్స్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
జుబైల్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
ఖోబర్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
మనమ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
ముహారక్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
ఖతీఫ్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
రిఫా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
రువైస్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
సిత్రా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼43,780.00
హమద్ టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర