హమద్ టౌన్ : గోల్డ్ ధర లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

హమద్ టౌన్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
Aali 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
అల్ ఖోర్ 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼238.93
అల్ Malikiyah 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
అల్ Rayyan 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼238.93
అల్ Wakrah 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼238.93
Budaiya 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
దమ్మం 23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11
దోహా 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼238.93
హమద్ టౌన్ 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
హోఫుప్ 23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11
ఇసా టౌన్ 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
Jidhafs 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
జుబెయిల్ 23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11
ఖోబార్లోని 23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11
Manama 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
మూహ్యాయరాక్ 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
క్వాటిప్ 23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼241.11
రిఫ్ఫా 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
Ruwais 23 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ236.47
Sitra 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
ఉమ్మె Salal ముహమ్మద్ 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼238.93
హమద్ టౌన్ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర

హమద్ టౌన్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
Aali 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
అల్ ఖోర్ 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼219.00
అల్ Malikiyah 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
అల్ Rayyan 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼219.00
అల్ Wakrah 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼219.00
Budaiya 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
దమ్మం 23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00
దోహా 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼219.00
హమద్ టౌన్ 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
హోఫుప్ 23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00
ఇసా టౌన్ 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
Jidhafs 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
జుబెయిల్ 23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00
ఖోబార్లోని 23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00
Manama 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
మూహ్యాయరాక్ 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
క్వాటిప్ 23 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼221.00
రిఫ్ఫా 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
Ruwais 23 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.75
Sitra 23 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
ఉమ్మె Salal ముహమ్మద్ 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼219.00
హమద్ టౌన్ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర