హమద్ టౌన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

హమద్ టౌన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
అల్ ఖోర్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00
అల్ మాలికియా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
అల్ రాయన్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00
అల్ వక్ర 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00
బుడయ్య 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
దమ్మం 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
దోహా 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00
హమద్ టౌన్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
హోఫుఫ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
ఇసా టౌన్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
జిదాఫ్స్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
జుబైల్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
ఖోబర్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
మనమ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
ముహారక్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
ఖతీఫ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00
రిఫా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
రువైస్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50
సిత్రా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00
హమద్ టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

హమద్ టౌన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
అల్ ఖోర్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50
అల్ మాలికియా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
అల్ రాయన్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50
అల్ వక్ర 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50
బుడయ్య 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
దమ్మం 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
దోహా 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50
హమద్ టౌన్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
హోఫుఫ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
ఇసా టౌన్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
జిదాఫ్స్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
జుబైల్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
ఖోబర్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
మనమ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
ముహారక్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
ఖతీఫ్ 26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00
రిఫా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
రువైస్ 26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75
సిత్రా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50
హమద్ టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర