బుడయ్య, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

బుడయ్య : 24 కారత్ బంగారు రేటు

10 ఏప్రిల్ 2021
BHD .د.ب22.37
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب-0.10
08 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.47 BHD .د.ب+0.21
07 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26 BHD .د.ب-0.11
06 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.22
05 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
04 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
01 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.22
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.47
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.15
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.26
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.15
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.37
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.26
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.60
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب22.05
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب22.26
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب21.93
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.78
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.04
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.05
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب23.78
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب22.26
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.77
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.35
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.79
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب24.22
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب23.67
బుడయ్య - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

బుడయ్య : 22 కారత్ బంగారు రేటు

10 ఏప్రిల్ 2021
BHD .د.ب20.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.10
08 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب+0.20
07 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
06 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.20
05 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
04 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
01 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.20
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.60
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.30
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.30
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.50
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب19.80
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب20.21
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب20.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب20.10
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.80
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.20
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.13
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب21.80
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب20.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.70
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.81
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب22.20
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب21.70
బుడయ్య - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర