బుడయ్య, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

బుడయ్య : 24 కారత్ బంగారు రేటు

16 జనవరి 2022
BHD .د.ب23.35
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.11
14 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
13 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
12 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.11
11 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.11
10 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
09 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
08 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.11
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.02
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.29
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب23.46
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) BHD .د.ب23.35
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.80
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.05
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب23.02
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب23.46
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.89
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.41
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب23.02
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب23.13
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.24
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.58
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.80
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.58
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.91
బుడయ్య - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

బుడయ్య : 22 కారత్ బంగారు రేటు

16 జనవరి 2022
BHD .د.ب21.40
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.10
14 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
13 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
12 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.10
11 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.10
10 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
09 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
08 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.10
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.10
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.34
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب21.50
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) BHD .د.ب21.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.90
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.13
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب21.10
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب21.50
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.90
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.46
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب21.10
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب21.20
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.30
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.70
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.90
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب20.70
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) BHD .د.ب21.00
బుడయ్య - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర