బుడయ్య, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

బుడయ్య : 24 కారత్ బంగారు రేటు

20 సెప్టెంబర్ 2021
BHD .د.ب22.69
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.11
19 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب-0.44
15 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب-0.22
14 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.22
13 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.11
12 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.00
11 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب-0.22
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.58
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.04
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب23.35
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (20 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب22.69
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.26
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب22.98
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب23.35
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب23.24
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب23.14
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب22.69
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب23.35
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.44
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.47
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.43
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب24.44
బుడయ్య 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب22.47
బుడయ్య - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

బుడయ్య : 22 కారత్ బంగారు రేటు

20 సెప్టెంబర్ 2021
BHD .د.ب20.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.10
19 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب-0.40
15 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب-0.20
14 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.20
13 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.10
12 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
11 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب-0.20
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.70
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.12
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب21.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (20 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب20.80
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب21.06
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب21.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب21.30
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.21
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب20.80
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب21.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.60
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.48
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب22.40
బుడయ్య 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب20.60
బుడయ్య - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర