బుడయ్య : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బుడయ్య : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 05 మే 2021 BHD .د.ب22.80
అల్ ఖోర్ 05 మే 2021 QAR ﷼225.29
అల్ మాలికియా 05 మే 2021 BHD .د.ب22.80
అల్ రాయన్ 05 మే 2021 QAR ﷼225.29
అల్ వక్ర 05 మే 2021 QAR ﷼225.29
బుడయ్య 05 మే 2021 BHD .د.ب22.80
దమ్మం 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
దోహా 05 మే 2021 QAR ﷼225.29
హమద్ టౌన్ 05 మే 2021 BHD .د.ب22.80
హోఫుఫ్ 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
ఇసా టౌన్ 05 మే 2021 BHD .د.ب22.80
జిదాఫ్స్ 05 మే 2021 BHD .د.ب22.80
జుబైల్ 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
ఖోబర్ 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
మనమ 05 మే 2021 BHD .د.ب22.80
ముహారక్ 05 మే 2021 BHD .د.ب22.80
ఖతీఫ్ 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
రిఫా 05 మే 2021 BHD .د.ب22.80
సిత్రా 05 మే 2021 BHD .د.ب22.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 05 మే 2021 QAR ﷼225.29
బుడయ్య : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బుడయ్య : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 05 మే 2021 BHD .د.ب20.90
అల్ ఖోర్ 05 మే 2021 QAR ﷼206.50
అల్ మాలికియా 05 మే 2021 BHD .د.ب20.90
అల్ రాయన్ 05 మే 2021 QAR ﷼206.50
అల్ వక్ర 05 మే 2021 QAR ﷼206.50
బుడయ్య 05 మే 2021 BHD .د.ب20.90
దమ్మం 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
దోహా 05 మే 2021 QAR ﷼206.50
హమద్ టౌన్ 05 మే 2021 BHD .د.ب20.90
హోఫుఫ్ 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
ఇసా టౌన్ 05 మే 2021 BHD .د.ب20.90
జిదాఫ్స్ 05 మే 2021 BHD .د.ب20.90
జుబైల్ 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
ఖోబర్ 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
మనమ 05 మే 2021 BHD .د.ب20.90
ముహారక్ 05 మే 2021 BHD .د.ب20.90
ఖతీఫ్ 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
రిఫా 05 మే 2021 BHD .د.ب20.90
సిత్రా 05 మే 2021 BHD .د.ب20.90
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 05 మే 2021 QAR ﷼206.50
బుడయ్య : 22 కరాట్ బంగారం ధర