బుడయ్య : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బుడయ్య : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
అల్ ఖోర్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼291.50
అల్ మాలికియా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
అల్ రాయన్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼291.50
అల్ వక్ర 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼291.50
బుడయ్య 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
దమ్మం 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
దోహా 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼291.50
హమద్ టౌన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
హోఫుఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
ఇసా టౌన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
జిదాఫ్స్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
జుబైల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
ఖోబర్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
మనమ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
ముహారక్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
ఖతీఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
రిఫా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
సిత్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼291.50
బుడయ్య : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బుడయ్య : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
అల్ ఖోర్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼273.00
అల్ మాలికియా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
అల్ రాయన్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼273.00
అల్ వక్ర 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼273.00
బుడయ్య 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
దమ్మం 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
దోహా 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼273.00
హమద్ టౌన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
హోఫుఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
ఇసా టౌన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
జిదాఫ్స్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
జుబైల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
ఖోబర్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
మనమ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
ముహారక్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
ఖతీఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
రిఫా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
సిత్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼273.00
బుడయ్య : 22 కరాట్ బంగారం ధర