బుడయ్య : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బుడయ్య : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
అల్ ఖోర్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56
అల్ మాలికియా 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
అల్ రాయన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56
అల్ వక్ర 20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56
బుడయ్య 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
దమ్మం 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼223.65
దోహా 20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56
హమద్ టౌన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
హోఫుఫ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼223.65
ఇసా టౌన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
జిదాఫ్స్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
జుబైల్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼223.65
ఖోబర్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼223.65
మనమ 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
ముహారక్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
ఖతీఫ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼223.65
రిఫా 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
సిత్రా 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼222.56
బుడయ్య : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బుడయ్య : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
అల్ ఖోర్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00
అల్ మాలికియా 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
అల్ రాయన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00
అల్ వక్ర 20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00
బుడయ్య 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
దమ్మం 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼205.00
దోహా 20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00
హమద్ టౌన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
హోఫుఫ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼205.00
ఇసా టౌన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
జిదాఫ్స్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
జుబైల్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼205.00
ఖోబర్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼205.00
మనమ 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
ముహారక్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
ఖతీఫ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼205.00
రిఫా 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
సిత్రా 20 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼204.00
బుడయ్య : 22 కరాట్ బంగారం ధర