సహమ్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

సహమ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

17 జనవరి 2022
OMR ﷼24.38
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.05
16 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.00
15 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼-0.05
14 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.06
13 జనవరి 2022 OMR ﷼24.44 OMR ﷼+0.11
12 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.16
11 జనవరి 2022 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.06
10 జనవరి 2022 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
09 జనవరి 2022 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
08 జనవరి 2022 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.49
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.06
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.27
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼24.49
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) OMR ﷼24.38
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.38
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.73
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.02
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼23.95
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼24.38
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.04
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.62
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.41
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼23.95
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼24.06
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.17
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.51
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.81
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.51
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼23.89
సహమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సహమ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

17 జనవరి 2022
OMR ﷼22.35
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.05
16 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.00
15 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼-0.05
14 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.05
13 జనవరి 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.10
12 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.15
11 జనవరి 2022 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.05
10 జనవరి 2022 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
09 జనవరి 2022 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
08 జనవరి 2022 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.45
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.05
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.25
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼22.45
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) OMR ﷼22.35
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.35
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.75
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.02
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼21.95
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼22.35
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.95
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.65
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.37
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼21.95
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼22.05
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.15
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.55
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.83
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼21.55
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼21.90
సహమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర