సహమ్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

సహమ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

03 డిసెంబర్ 2022
OMR ﷼23.15
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15 OMR ﷼+0.00
02 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.05
01 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.45
30 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼+0.10
29 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
28 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
26 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.05
25 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.10
24 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.15
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.20
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.15
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.17
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼23.20
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) OMR ﷼23.15
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.00
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.00
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.36
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼21.40
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼22.75
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.10
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.51
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼21.30
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼21.20
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.10
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.67
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼21.80
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼21.35
సహమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సహమ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

03 డిసెంబర్ 2022
OMR ﷼22.20
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
02 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20 OMR ﷼-0.05
01 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.25 OMR ﷼+0.45
30 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.80 OMR ﷼+0.05
29 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
28 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
27 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
26 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.05
25 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.05
24 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.10
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.20
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.22
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼22.25
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) OMR ﷼22.20
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.05
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.20
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.47
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼20.60
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼21.80
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.40
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.35
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼20.69
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼20.50
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼20.40
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.35
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.40
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼20.91
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼20.95
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼20.55
సహమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర