సహమ్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

సహమ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

13 జూన్ 2021
OMR ﷼25.04
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూన్ 2021 OMR ﷼25.04 OMR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 OMR ﷼25.04 OMR ﷼+0.00
13 జూన్ 2021 OMR ﷼25.04 OMR ﷼-0.11
12 జూన్ 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
11 జూన్ 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
09 జూన్ 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
08 జూన్ 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
07 జూన్ 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼-0.05
06 జూన్ 2021 OMR ﷼25.20 OMR ﷼+0.00
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.42
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.04
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼25.16
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼25.42
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (15 జూన్) OMR ﷼25.04
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.42
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.67
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼24.64
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼23.67
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼25.37
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.84
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.97
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼23.46
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼22.97
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼23.84
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.46
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.58
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼23.14
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼23.46
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼22.58
సహమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సహమ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

13 జూన్ 2021
OMR ﷼22.95
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూన్ 2021 OMR ﷼22.95 OMR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 OMR ﷼22.95 OMR ﷼+0.00
13 జూన్ 2021 OMR ﷼22.95 OMR ﷼-0.10
12 జూన్ 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
11 జూన్ 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
09 జూన్ 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
08 జూన్ 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
07 జూన్ 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼-0.05
06 జూన్ 2021 OMR ﷼23.10 OMR ﷼+0.00
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.30
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.95
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼23.06
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼23.30
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (15 జూన్) OMR ﷼22.95
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.30
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼22.59
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼21.70
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼23.25
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.85
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.05
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼21.50
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.05
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.85
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.50
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.70
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼21.21
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼21.50
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼20.70
సహమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర