సహమ్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

సహమ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

07 ఆగస్టు 2022
OMR ﷼22.75
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼+0.00
06 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼-0.15
05 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.90 OMR ﷼+0.00
04 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.90 OMR ﷼+0.30
03 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.20
02 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.80 OMR ﷼+0.10
01 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.05
31 జూలై 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
30 జూలై 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.10
29 జూలై 2022 OMR ﷼22.55 OMR ﷼+0.25
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.90
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.60
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼22.77
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼22.70
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) OMR ﷼22.75
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.20
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.85
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.32
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼23.15
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼22.65
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.95
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.10
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼23.57
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼23.45
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼23.10
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.30
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.05
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼23.70
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼24.25
సహమ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼23.65
సహమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సహమ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
OMR ﷼21.85
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85 OMR ﷼+0.00
06 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.10
05 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.00
04 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.25
03 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.20
02 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.90 OMR ﷼+0.10
01 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.80 OMR ﷼+0.05
31 జూలై 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
30 జూలై 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.10
29 జూలై 2022 OMR ﷼21.65 OMR ﷼+0.20
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.95
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼21.86
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼21.80
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) OMR ﷼21.85
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.00
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼21.43
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼22.20
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼21.75
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.95
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.15
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼22.58
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼22.50
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼22.15
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.25
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.10
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼22.71
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼23.20
సహమ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼22.70
సహమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర