సహమ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సహమ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అజ్మాన్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ ఐన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ బురైమి 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
అల్ మేడమ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ కోజ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ సోహర్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
అర్ రామ్స్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
సువేక్ గా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
బహ్లా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
బార్కా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
బావ్షర్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
ధైద్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
దుబాయ్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
ఫుజైరా సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
హట్టా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
ఇబ్రీ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
జెబెల్ అలీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
కల్బా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
ఖోర్ ఫక్కన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
మస్కట్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
నిజ్వా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
రాస్ అల్ ఖైమా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
రుస్తాక్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
సహమ్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
షార్జా సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
సహమ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సహమ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అజ్మాన్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ ఐన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ బురైమి 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
అల్ మేడమ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ కోజ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ సోహర్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
అర్ రామ్స్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
సువేక్ గా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
బహ్లా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
బార్కా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
బావ్షర్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
ధైద్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
దుబాయ్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
ఫుజైరా సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
హట్టా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
ఇబ్రీ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
జెబెల్ అలీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
కల్బా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
మస్కట్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
నిజ్వా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
రాస్ అల్ ఖైమా 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
రుస్తాక్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
సహమ్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
షార్జా సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
సహమ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర