సలాహ్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

సలాహ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

27 నవంబర్ 2022
OMR ﷼22.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.05
25 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.10
24 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.15
22 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.55 OMR ﷼+0.10
21 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼-0.15
20 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.00
19 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.10
18 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼-0.05
17 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼-0.25
16 నవంబర్ 2022 OMR ﷼23.00 OMR ﷼+0.15
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.00
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.00
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.31
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼21.40
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) OMR ﷼22.65
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.10
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.51
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼21.30
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼21.20
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.25
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.10
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.67
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼21.80
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼21.35
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.10
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.00
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼22.63
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼22.70
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼22.00
సలాహ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సలాహ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

27 నవంబర్ 2022
OMR ﷼21.75
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.05
25 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.05
24 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.10
22 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.65 OMR ﷼+0.10
21 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.55 OMR ﷼-0.15
20 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼+0.00
19 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.10
18 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.80 OMR ﷼-0.05
17 నవంబర్ 2022 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.20
16 నవంబర్ 2022 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.10
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.05
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.20
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.43
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼20.60
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) OMR ﷼21.75
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.40
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.35
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼20.69
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼20.50
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼20.40
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.35
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼20.40
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼20.91
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼20.95
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼20.55
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.15
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.10
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼21.72
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼21.80
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼21.10
సలాహ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర