శలాలః, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

శలాలః : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

నేడు 29 అక్టోబర్ 2020
OMR ﷼25.04
-0.27
తేదీ ధర మార్చు
28 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
27 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
26 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
25 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼-0.11
23 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼+0.00
22 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼-0.11
21 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.53 OMR ﷼+0.22
20 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
19 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.05
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.64
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.09
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.35
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) OMR ﷼25.26
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (28 అక్టోబర్) OMR ﷼25.31
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.18
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.60
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.40
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼26.18
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼24.98
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼27.00
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.31
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼25.93
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) OMR ﷼26.02
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼25.91
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.02
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.46
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼24.28
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) OMR ﷼23.57
శలాలః 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) OMR ﷼26.02
శలాలః - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

శలాలః : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

నేడు 29 అక్టోబర్ 2020
OMR ﷼22.95
-0.25
తేదీ ధర మార్చు
28 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
27 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
26 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
25 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼-0.10
23 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼+0.00
22 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼-0.10
21 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.20
20 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
19 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.05
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.00
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.23
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.15
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (28 అక్టోబర్) OMR ﷼23.20
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.00
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.55
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.28
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼24.00
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼22.90
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.75
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.20
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼23.77
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) OMR ﷼23.85
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼23.75
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.85
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.50
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.26
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) OMR ﷼21.60
శలాలః 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) OMR ﷼23.85
శలాలః - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర