సలాహ్, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

సలాహ్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

23 ఏప్రిల్ 2024
OMR ﷼29.65
-0.20
తేదీ ధర మార్పు
22 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼-0.60
21 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45 OMR ﷼+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45 OMR ﷼+0.15
19 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.30 OMR ﷼-0.05
18 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.00
17 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.15
16 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.20 OMR ﷼+0.25
15 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.95 OMR ﷼+0.10
14 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼-0.85
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼30.70
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼28.60
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼29.84
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼28.60
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (22 ఏప్రిల్) OMR ﷼29.85
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼28.45
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼26.40
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼27.59
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼26.40
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼28.45
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.15
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.45
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼25.88
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼26.10
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼26.15
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼26.20
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.75
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼26.13
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼26.20
సలాహ్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼26.05
సలాహ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సలాహ్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

23 ఏప్రిల్ 2024
OMR ﷼28.20
-0.15
తేదీ ధర మార్పు
22 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼-0.55
21 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90 OMR ﷼+0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90 OMR ﷼+0.15
19 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.75 OMR ﷼-0.05
18 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼-0.05
17 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.85 OMR ﷼+0.15
16 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.70 OMR ﷼+0.25
15 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.45 OMR ﷼+0.10
14 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼+0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼-0.80
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼29.15
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼27.20
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼28.35
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼27.20
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (22 ఏప్రిల్) OMR ﷼28.35
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼27.10
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.20
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼26.28
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼25.20
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼27.10
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.95
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.30
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.71
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.90
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) OMR ﷼24.95
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.00
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.55
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.93
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼25.00
సలాహ్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) OMR ﷼24.85
సలాహ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర