శలాలః : గోల్డ్ ధర లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

శలాలః : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
శలాలః 21 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.53
శలాలః : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర

శలాలః : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
శలాలః 21 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.40
శలాలః : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర