సలాహ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సలాహ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సలాహ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼29.65
సలాహ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సలాహ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సలాహ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.20
సలాహ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర