సలాహ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సలాహ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సలాహ్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
సలాహ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సలాహ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సలాహ్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
సలాహ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర