సలాహ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సలాహ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సలాహ్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼49,190.00
సలాహ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సలాహ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సలాహ్ 02 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼46,790.00
సలాహ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర