సలాహ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సలాహ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సలాహ్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
సలాహ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సలాహ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సలాహ్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
సలాహ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర