జానుబ్ అస్ సుర్రా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

జానుబ్ అస్ సుర్రా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

03 డిసెంబర్ 2022
KWD د.ك18.25
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.00
02 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.00
01 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.45
30 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
27 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
26 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
25 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
24 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.05
23 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
22 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.75 KWD د.ك-0.05
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.25
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.25
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.25
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.25
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) KWD د.ك18.25
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.05
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.65
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.63
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك16.85
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك17.80
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.60
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.85
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.12
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك17.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك16.85
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.60
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.85
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.22
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك17.30
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك17.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

జానుబ్ అస్ సుర్రా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

03 డిసెంబర్ 2022
KWD د.ك17.35
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
02 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
01 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.40
30 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
27 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
26 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
25 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
24 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.10
23 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
22 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك-0.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) KWD د.ك17.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.20
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك15.90
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.80
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك16.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك16.95
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.75
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.34
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك16.30
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك16.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.75
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.42
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك16.40
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك16.30
జానుబ్ అస్ సుర్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర