జానుబ్ అస్ సుర్రా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

జానుబ్ అస్ సుర్రా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 జనవరి 2021
KWD د.ك18.87
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
12 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
11 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
10 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
09 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك-0.60
08 జనవరి 2021 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.02
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.87
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.34
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك19.42
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) KWD د.ك18.87
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.66
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.19
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.66
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك19.42
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.18
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.33
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.31
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك19.53
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك18.33
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.86
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.53
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.65
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك19.86
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك19.53
జానుబ్ అస్ సుర్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

జానుబ్ అస్ సుర్రా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 జనవరి 2021
KWD د.ك17.30
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
12 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
11 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
10 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
09 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.55
08 జనవరి 2021 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.30
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.73
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.80
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (17 జనవరి) KWD د.ك17.30
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.59
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك17.80
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.80
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.70
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك17.90
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك16.80
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.20
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.90
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.01
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.20
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك17.90
జానుబ్ అస్ సుర్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర