జానుబ్ అస్ సుర్రా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

జానుబ్ అస్ సుర్రా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

25 మార్చి 2023
KWD د.ك19.95
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మార్చి 2023 KWD د.ك19.95 KWD د.ك-0.05
24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.25
22 మార్చి 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
21 మార్చి 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك-0.15
20 మార్చి 2023 KWD د.ك19.90 KWD د.ك-0.10
19 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.00
18 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.55
16 మార్చి 2023 KWD د.ك19.45 KWD د.ك+0.00
15 మార్చి 2023 KWD د.ك19.45 KWD د.ك+0.10
14 మార్చి 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.40
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك19.19
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك18.60
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (25 మార్చి) KWD د.ك19.95
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.55
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك18.71
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك19.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك18.45
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.50
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.40
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.17
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك18.40
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك19.20
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.22
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.25
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك18.40
జానుబ్ అస్ సుర్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

జానుబ్ అస్ సుర్రా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

25 మార్చి 2023
KWD د.ك18.85
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మార్చి 2023 KWD د.ك18.85 KWD د.ك-0.10
24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95 KWD د.ك+0.30
22 మార్చి 2023 KWD د.ك18.65 KWD د.ك+0.00
21 మార్చి 2023 KWD د.ك18.65 KWD د.ك-0.15
20 మార్చి 2023 KWD د.ك18.80 KWD د.ك-0.15
19 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95 KWD د.ك+0.00
18 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95 KWD د.ك+0.50
16 మార్చి 2023 KWD د.ك18.45 KWD د.ك+0.00
15 మార్చి 2023 KWD د.ك18.45 KWD د.ك+0.10
14 మార్చి 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.95
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.45
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك18.17
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك17.60
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (25 మార్చి) KWD د.ك18.85
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.45
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.69
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك18.25
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك17.45
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.50
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك18.18
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.50
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك18.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.55
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.32
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك17.50
జానుబ్ అస్ సుర్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర