జానుబ్ అస్ సుర్రా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జానుబ్ అస్ సుర్రా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
అల్ ఫహహీల్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
అల్ ఫర్వానియా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
అల్ ఫింటాస్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
అల్ జహ్రా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
అల్ మంకాఫ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
అర్ రిక్కా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
అర్ రుమైతియా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
సలీమియాగా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
హఫర్ అల్ బాటిన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
హవల్లి 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
జానుబ్ అస్ సుర్రా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
జుబైల్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
కువైట్ సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
సబా అస్ సలీం 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك17.95
జానుబ్ అస్ సుర్రా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జానుబ్ అస్ సుర్రా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
అల్ ఫహహీల్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
అల్ ఫర్వానియా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
అల్ ఫింటాస్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
అల్ జహ్రా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
అల్ మంకాఫ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
అర్ రిక్కా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
అర్ రుమైతియా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
సలీమియాగా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
హఫర్ అల్ బాటిన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
హవల్లి 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
జానుబ్ అస్ సుర్రా 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
జుబైల్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
కువైట్ సిటీ 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
సబా అస్ సలీం 27 ఫిబ్రవరి 2021 KWD د.ك16.45
జానుబ్ అస్ సుర్రా : 22 కరాట్ బంగారం ధర