అజ్మాన్ సిటీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

అజ్మాన్ సిటీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

12 ఏప్రిల్ 2021
AED د.إ215.74
-0.82
తేదీ ధర మార్పు
11 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.27
09 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ-1.63
08 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+1.90
07 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.02 AED د.إ-0.27
06 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ+1.64
05 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ214.65 AED د.إ-0.27
04 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.54
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ217.92
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.38
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ215.77
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ214.38
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (11 ఏప్రిల్) AED د.إ216.56
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ216.56
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ209.47
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ213.76
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ216.02
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ210.83
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ231.56
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.47
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ224.11
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ231.56
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ215.47
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ241.93
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ226.93
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ231.45
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ235.65
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ229.38
అజ్మాన్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అజ్మాన్ సిటీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

12 ఏప్రిల్ 2021
AED د.إ197.75
-0.75
తేదీ ధర మార్పు
11 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.25
09 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.50
08 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+1.75
07 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.00 AED د.إ-0.25
06 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ+1.50
05 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ196.75 AED د.إ-0.25
04 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ199.75
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ197.77
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ196.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (11 ఏప్రిల్) AED د.إ198.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ198.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ192.00
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ195.94
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ198.00
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ193.25
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ212.25
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ197.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ205.42
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ212.25
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ197.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ221.75
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ208.00
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ212.15
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ216.00
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ210.25
అజ్మాన్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర