అజ్మాన్ సిటీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

అజ్మాన్ సిటీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 02 ఆగస్టు 2021
AED د.إ224.74
-0.55
తేదీ ధర మార్పు
01 ఆగస్టు 2021 AED د.إ225.29 AED د.إ+0.00
31 జూలై 2021 AED د.إ225.29 AED د.إ-1.36
30 జూలై 2021 AED د.إ226.65 AED د.إ-0.28
29 జూలై 2021 AED د.إ226.93 AED د.إ+4.10
28 జూలై 2021 AED د.إ222.83 AED د.إ-0.82
27 జూలై 2021 AED د.إ223.65 AED د.إ-0.28
26 జూలై 2021 AED د.إ223.93 AED د.إ+0.28
25 జూలై 2021 AED د.إ223.65 AED د.إ+0.00
24 జూలై 2021 AED د.إ223.65 AED د.إ+0.27
23 జూలై 2021 AED د.إ223.38 AED د.إ+0.27
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ225.29
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ225.29
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ225.29
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ225.29
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ225.29
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ226.93
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.93
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ224.17
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ220.93
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ225.29
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ218.20
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ227.57
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ236.20
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ218.47
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.56
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ229.68
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ219.56
అజ్మాన్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ236.47
అజ్మాన్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అజ్మాన్ సిటీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 02 ఆగస్టు 2021
AED د.إ206.00
-0.50
తేదీ ధర మార్పు
01 ఆగస్టు 2021 AED د.إ206.50 AED د.إ+0.00
31 జూలై 2021 AED د.إ206.50 AED د.إ-1.25
30 జూలై 2021 AED د.إ207.75 AED د.إ-0.25
29 జూలై 2021 AED د.إ208.00 AED د.إ+3.75
28 జూలై 2021 AED د.إ204.25 AED د.إ-0.75
27 జూలై 2021 AED د.إ205.00 AED د.إ-0.25
26 జూలై 2021 AED د.إ205.25 AED د.إ+0.25
25 జూలై 2021 AED د.إ205.00 AED د.إ+0.00
24 జూలై 2021 AED د.إ205.00 AED د.إ+0.25
23 జూలై 2021 AED د.إ204.75 AED د.إ+0.25
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ206.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ206.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ206.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ206.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ206.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ208.00
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ202.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ205.48
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ202.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ206.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ200.00
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ208.59
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ216.50
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ200.25
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.25
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ210.52
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ201.25
అజ్మాన్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ216.75
అజ్మాన్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర