అజ్మాన్ సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అజ్మాన్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
అజ్మాన్ సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
అల్ ఐన్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
అల్ బురైమి 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
అల్ మేడమ్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
అల్ కోజ్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
అల్ సోహర్ 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
అర్ రామ్స్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
సువేక్ గా 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
బార్కా 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
ధైద్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 05 మే 2021 AED د.إ221.47
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
దుబాయ్ సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
ఫుజైరా సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
హట్టా 05 మే 2021 AED د.إ221.47
ఇబ్రీ 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
జెబెల్ అలీ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
కల్బా 05 మే 2021 AED د.إ221.47
ఖోర్ ఫక్కన్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
మదీనాత్ జాయెద్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
రాస్ అల్ ఖైమా 05 మే 2021 AED د.إ221.47
రుస్తాక్ 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
రువైస్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
సహమ్ 05 మే 2021 OMR ﷼23.84
షార్జా సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 05 మే 2021 AED د.إ221.47
అజ్మాన్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అజ్మాన్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
అజ్మాన్ సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
అల్ ఐన్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
అల్ బురైమి 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
అల్ మేడమ్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
అల్ కోజ్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
అల్ సోహర్ 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
అర్ రామ్స్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
సువేక్ గా 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
బార్కా 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
ధైద్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 05 మే 2021 AED د.إ203.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
దుబాయ్ సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
ఫుజైరా సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
హట్టా 05 మే 2021 AED د.إ203.00
ఇబ్రీ 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
జెబెల్ అలీ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
కల్బా 05 మే 2021 AED د.إ203.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
మదీనాత్ జాయెద్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
రాస్ అల్ ఖైమా 05 మే 2021 AED د.إ203.00
రుస్తాక్ 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
రువైస్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
సహమ్ 05 మే 2021 OMR ﷼21.85
షార్జా సిటీ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 05 మే 2021 AED د.إ203.00
అజ్మాన్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర