అజ్మాన్ సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అజ్మాన్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అజ్మాన్ సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అల్ ఐన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అల్ బురైమి 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.45
అల్ మేడమ్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అల్ కోజ్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అల్ సోహర్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.45
అర్ రామ్స్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
సువేక్ గా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.45
బార్కా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.45
ధైద్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
దుబాయ్ సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
ఫుజైరా సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
హట్టా 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
ఇబ్రీ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.45
జెబెల్ అలీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
కల్బా 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
మదీనాత్ జాయెద్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
రాస్ అల్ ఖైమా 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
రుస్తాక్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.45
రువైస్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
సహమ్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.45
షార్జా సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అజ్మాన్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అజ్మాన్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అజ్మాన్ సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అల్ ఐన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అల్ బురైమి 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.30
అల్ మేడమ్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అల్ కోజ్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అల్ సోహర్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.30
అర్ రామ్స్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
సువేక్ గా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.30
బార్కా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.30
ధైద్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
దుబాయ్ సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
ఫుజైరా సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
హట్టా 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
ఇబ్రీ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.30
జెబెల్ అలీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
కల్బా 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
మదీనాత్ జాయెద్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
రాస్ అల్ ఖైమా 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
రుస్తాక్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.30
రువైస్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
సహమ్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.30
షార్జా సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అజ్మాన్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర