దమ్మం, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

దమ్మం : 24 కారత్ బంగారు రేటు

26 నవంబర్ 2022
SAR ﷼221.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+2.00
23 నవంబర్ 2022 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
22 నవంబర్ 2022 SAR ﷼219.00 SAR ﷼-1.00
21 నవంబర్ 2022 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
20 నవంబర్ 2022 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
19 నవంబర్ 2022 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-2.00
18 నవంబర్ 2022 SAR ﷼222.00 SAR ﷼+0.00
17 నవంబర్ 2022 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-2.00
16 నవంబర్ 2022 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+1.00
15 నవంబర్ 2022 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼224.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼217.33
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼208.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) SAR ﷼221.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼217.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼207.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼210.32
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼210.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼207.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼218.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼207.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼212.47
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼215.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼210.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼217.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼222.26
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼223.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼217.00
దమ్మం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దమ్మం : 22 కారత్ బంగారు రేటు

26 నవంబర్ 2022
SAR ﷼204.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+2.00
23 నవంబర్ 2022 SAR ﷼202.00 SAR ﷼+0.00
22 నవంబర్ 2022 SAR ﷼202.00 SAR ﷼-1.00
21 నవంబర్ 2022 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
20 నవంబర్ 2022 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
19 నవంబర్ 2022 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-2.00
18 నవంబర్ 2022 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
17 నవంబర్ 2022 SAR ﷼205.00 SAR ﷼-2.00
16 నవంబర్ 2022 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+1.00
15 నవంబర్ 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼207.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼190.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼200.71
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) SAR ﷼192.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) SAR ﷼204.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼200.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼191.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼194.16
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼194.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) SAR ﷼191.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼201.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼192.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼196.85
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼199.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼194.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼209.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼200.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼205.06
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼206.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼200.00
దమ్మం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర