దమ్మం, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

దమ్మం : 24 కారత్ బంగారు రేటు

30 సెప్టెంబర్ 2023
SAR ﷼232.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2023 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼232.00 SAR ﷼-1.00
29 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼233.00 SAR ﷼-1.00
28 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼-3.00
27 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼237.00 SAR ﷼-2.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼239.00 SAR ﷼-3.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼232.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼232.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼232.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼232.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼232.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼244.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼232.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼240.67
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼243.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼232.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼244.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼237.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼240.57
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼244.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼244.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼248.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼241.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼244.25
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼241.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) SAR ﷼246.00
దమ్మం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దమ్మం : 22 కారత్ బంగారు రేటు

30 సెప్టెంబర్ 2023
SAR ﷼214.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2023 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
29 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-1.00
28 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼216.00 SAR ﷼-3.00
27 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼219.00 SAR ﷼-1.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-3.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼214.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼214.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర SAR ﷼214.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼214.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) SAR ﷼214.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼225.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼214.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర SAR ﷼221.97
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) SAR ﷼225.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) SAR ﷼214.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼225.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼222.11
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼225.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) SAR ﷼225.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼229.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼222.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼225.36
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼222.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) SAR ﷼227.00
దమ్మం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర