దమ్మం, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

దమ్మం : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 16 జూన్ 2021
SAR ﷼235.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూన్ 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼-2.19
13 జూన్ 2021 SAR ﷼237.84 SAR ﷼+0.00
12 జూన్ 2021 SAR ﷼237.84 SAR ﷼-1.09
11 జూన్ 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
09 జూన్ 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
08 జూన్ 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
07 జూన్ 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
06 జూన్ 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼241.11
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼235.65
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼238.42
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼240.02
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (15 జూన్) SAR ﷼235.65
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼240.02
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.65
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼233.75
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼223.65
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼240.02
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.93
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼219.29
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼222.96
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼219.29
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼223.65
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼222.56
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼213.83
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼218.73
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼222.56
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼216.02
దమ్మం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దమ్మం : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 16 జూన్ 2021
SAR ﷼216.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూన్ 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+0.00
14 జూన్ 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼-2.00
13 జూన్ 2021 SAR ﷼218.00 SAR ﷼+0.00
12 జూన్ 2021 SAR ﷼218.00 SAR ﷼-1.00
11 జూన్ 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
10 జూన్ 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
09 జూన్ 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
08 జూన్ 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
07 జూన్ 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
06 జూన్ 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼221.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼216.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼218.53
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼220.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (15 జూన్) SAR ﷼216.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼220.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼205.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼214.26
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼205.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼220.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼208.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼201.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼204.37
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼201.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼205.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼204.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼196.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼200.48
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼204.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼198.00
దమ్మం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర