దమ్మం, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

దమ్మం : 24 కారత్ బంగారు రేటు

09 ఆగస్టు 2022
SAR ﷼226.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼226.00 SAR ﷼+2.00
08 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+0.00
07 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+0.00
06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+1.00
05 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-2.00
04 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼225.00 SAR ﷼+2.00
03 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
02 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
01 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+1.00
31 జూలై 2022 SAR ﷼222.00 SAR ﷼+0.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼226.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼223.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼223.89
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼223.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) SAR ﷼226.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼228.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼215.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼219.52
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼227.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) SAR ﷼222.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼235.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼231.63
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼231.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) SAR ﷼228.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼238.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼228.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼232.90
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼238.00
దమ్మం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼233.00
దమ్మం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దమ్మం : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
SAR ﷼209.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+3.00
08 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
07 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
05 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼-2.00
04 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+2.00
03 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
02 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
01 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+1.00
31 జూలై 2022 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర SAR ﷼209.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర SAR ﷼206.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర SAR ﷼206.56
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) SAR ﷼206.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) SAR ﷼209.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర SAR ﷼210.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర SAR ﷼198.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర SAR ﷼202.55
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) SAR ﷼210.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) SAR ﷼205.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼217.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼210.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర SAR ﷼213.67
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) SAR ﷼214.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) SAR ﷼210.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼220.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼210.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼214.87
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼219.00
దమ్మం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) SAR ﷼215.00
దమ్మం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర