దమ్మం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

దమ్మం : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40
అల్ ఖోర్ 29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼250.00
అల్ మాలికియా 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40
అల్ రాయన్ 29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼250.00
అల్ వక్ర 29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼250.00
బుడయ్య 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40
దమ్మం 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
దోహా 29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼250.00
హమద్ టౌన్ 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40
హోఫుఫ్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
ఇసా టౌన్ 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40
జిదాఫ్స్ 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40
జుబైల్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
ఖోబర్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
మనమ 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40
ముహారక్ 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40
ఖతీఫ్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
రిఫా 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40
సిత్రా 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب25.40
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼250.00
దమ్మం : 22 కరాట్ బంగారం ధర

దమ్మం : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90
అల్ ఖోర్ 29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼235.50
అల్ మాలికియా 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90
అల్ రాయన్ 29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼235.50
అల్ వక్ర 29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼235.50
బుడయ్య 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90
దమ్మం 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
దోహా 29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼235.50
హమద్ టౌన్ 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90
హోఫుఫ్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
ఇసా టౌన్ 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90
జిదాఫ్స్ 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90
జుబైల్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
ఖోబర్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
మనమ 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90
ముహారక్ 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90
ఖతీఫ్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
రిఫా 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90
సిత్రా 30 నవంబర్ 2023 BHD .د.ب23.90
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 29 నవంబర్ 2023 QAR ﷼235.50
దమ్మం : 22 కరాట్ బంగారం ధర