దమ్మం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

దమ్మం : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب22.26
అల్ ఖోర్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼220.38
అల్ మాలికియా 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب22.26
అల్ రాయన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼220.38
అల్ వక్ర 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼220.38
బుడయ్య 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب22.26
దమ్మం 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
దోహా 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼220.38
హమద్ టౌన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب22.26
హోఫుఫ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
ఇసా టౌన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب22.26
జిదాఫ్స్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب22.26
జుబైల్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
ఖోబర్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
మనమ 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب22.26
ముహారక్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب22.26
ఖతీఫ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
రిఫా 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب22.26
సిత్రా 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب22.26
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼220.38
దమ్మం : 22 కరాట్ బంగారం ధర

దమ్మం : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب20.40
అల్ ఖోర్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼202.00
అల్ మాలికియా 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب20.40
అల్ రాయన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼202.00
అల్ వక్ర 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼202.00
బుడయ్య 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب20.40
దమ్మం 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
దోహా 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼202.00
హమద్ టౌన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب20.40
హోఫుఫ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
ఇసా టౌన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب20.40
జిదాఫ్స్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب20.40
జుబైల్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
ఖోబర్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
మనమ 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب20.40
ముహారక్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب20.40
ఖతీఫ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
రిఫా 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب20.40
సిత్రా 27 ఫిబ్రవరి 2021 BHD .د.ب20.40
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 QAR ﷼202.00
దమ్మం : 22 కరాట్ బంగారం ధర