దమ్మం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

దమ్మం : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب49,190.00
అల్ ఖోర్ 02 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼49,190.00
అల్ మాలికియా 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب49,190.00
అల్ రాయన్ 02 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼49,190.00
అల్ వక్ర 02 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼49,190.00
బుడయ్య 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب49,190.00
దమ్మం 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼49,190.00
దోహా 02 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼49,190.00
హమద్ టౌన్ 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب49,190.00
హోఫుఫ్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼49,190.00
ఇసా టౌన్ 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب49,190.00
జిదాఫ్స్ 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب49,190.00
జుబైల్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼49,190.00
ఖోబర్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼49,190.00
మనమ 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب49,190.00
ముహారక్ 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب49,190.00
ఖతీఫ్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼49,190.00
రిఫా 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب49,190.00
సిత్రా 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب49,190.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 02 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼49,190.00
దమ్మం : 22 కరాట్ బంగారం ధర

దమ్మం : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب46,790.00
అల్ ఖోర్ 02 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼46,790.00
అల్ మాలికియా 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب46,790.00
అల్ రాయన్ 02 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼46,790.00
అల్ వక్ర 02 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼46,790.00
బుడయ్య 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب46,790.00
దమ్మం 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼46,790.00
దోహా 02 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼46,790.00
హమద్ టౌన్ 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب46,790.00
హోఫుఫ్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼46,790.00
ఇసా టౌన్ 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب46,790.00
జిదాఫ్స్ 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب46,790.00
జుబైల్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼46,790.00
ఖోబర్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼46,790.00
మనమ 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب46,790.00
ముహారక్ 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب46,790.00
ఖతీఫ్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼46,790.00
రిఫా 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب46,790.00
సిత్రా 02 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب46,790.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 02 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼46,790.00
దమ్మం : 22 కరాట్ బంగారం ధర