దమ్మం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

దమ్మం : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
అల్ ఖోర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
అల్ మాలికియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
అల్ రాయన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
అల్ వక్ర 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
బుడయ్య 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
దమ్మం 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
దోహా 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
హమద్ టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
హోఫుఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
ఇసా టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
జిదాఫ్స్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
జుబైల్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
ఖోబర్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
మనమ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
ముహారక్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
ఖతీఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
రిఫా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
సిత్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
దమ్మం : 22 కరాట్ బంగారం ధర

దమ్మం : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
అల్ ఖోర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
అల్ మాలికియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
అల్ రాయన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
అల్ వక్ర 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
బుడయ్య 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
దమ్మం 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
దోహా 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
హమద్ టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
హోఫుఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
ఇసా టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
జిదాఫ్స్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
జుబైల్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
ఖోబర్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
మనమ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
ముహారక్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
ఖతీఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
రిఫా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
సిత్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
దమ్మం : 22 కరాట్ బంగారం ధర