దుబాయ్ సిటీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

దుబాయ్ సిటీ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

23 అక్టోబర్ 2020
AED د.إ236.47
+0.27
తేదీ ధర మార్చు
22 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ236.20 AED د.إ-3.00
21 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ239.20 AED د.إ+3.27
20 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-1.09
19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ237.02 AED د.إ+1.09
18 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-0.81
16 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ236.74 AED د.إ+0.81
15 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-1.36
14 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ237.29 AED د.إ+1.91
13 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.38 AED د.إ-3.55
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ239.74
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ233.74
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ236.78
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) AED د.إ236.20
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (22 అక్టోబర్) AED د.إ236.20
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ246.02
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ231.02
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ238.70
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ246.02
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ233.74
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ254.47
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ238.38
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ244.68
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) AED د.إ245.20
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ244.38
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ244.65
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.29
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర AED د.إ227.89
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) AED د.إ221.20
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) AED د.إ244.65
దుబాయ్ సిటీ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

దుబాయ్ సిటీ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

23 అక్టోబర్ 2020
AED د.إ216.75
+0.25
తేదీ ధర మార్చు
22 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.50 AED د.إ-2.75
21 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ219.25 AED د.إ+3.00
20 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-1.00
19 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.25 AED د.إ+1.00
18 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.75
16 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.00 AED د.إ+0.75
15 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-1.25
14 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ217.50 AED د.إ+1.75
13 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ215.75 AED د.إ-3.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ219.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ217.03
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) AED د.إ216.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (22 అక్టోబర్) AED د.إ216.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ225.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ211.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ218.79
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ225.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ214.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ233.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ218.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ224.28
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) AED د.إ224.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ224.00
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ224.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.00
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర AED د.إ208.89
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) AED د.إ202.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) AED د.إ224.25
దుబాయ్ సిటీ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర