దుబాయ్ సిటీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

దుబాయ్ సిటీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 సెప్టెంబర్ 2021
AED د.إ219.83
-0.28
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ+1.91
20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20 AED د.إ+0.55
19 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.65 AED د.إ+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.65 AED د.إ+0.27
17 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38 AED د.إ+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38 AED د.إ-5.73
15 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ223.11 AED د.إ+0.55
14 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ222.56 AED د.إ+0.00
13 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ222.56 AED د.إ+0.82
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.93
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ217.38
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ222.21
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ225.02
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) AED د.إ220.11
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ227.20
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ213.83
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ221.73
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ225.29
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ225.29
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ226.93
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.93
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ224.17
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ220.93
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ225.29
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ218.20
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ227.57
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ236.20
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ218.47
దుబాయ్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దుబాయ్ సిటీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 సెప్టెంబర్ 2021
AED د.إ201.50
-0.25
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ+0.00
21 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ+1.75
20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00 AED د.إ+0.50
19 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.50 AED د.إ+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.50 AED د.إ+0.25
17 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25 AED د.إ-5.25
15 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ204.50 AED د.إ+0.50
14 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ204.00 AED د.إ+0.00
13 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ204.00 AED د.إ+0.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ208.00
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ199.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ203.68
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ206.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) AED د.إ201.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ208.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.00
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ203.23
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ206.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ206.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ208.00
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ202.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ205.48
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ202.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ206.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ200.00
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ208.59
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ216.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ200.25
దుబాయ్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర