దుబాయ్ సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

దుబాయ్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
అజ్మాన్ సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
అల్ ఐన్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
అల్ బురైమి 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
అల్ మేడమ్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
అల్ కోజ్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
అల్ సోహర్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
అర్ రామ్స్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
సువేక్ గా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
బార్కా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
ధైద్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
దుబాయ్ సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
ఫుజైరా సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
ఘాయతి 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
హట్టా 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
ఇబ్రీ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
జెబెల్ అలీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
కల్బా 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
లివా ఒయాసిస్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
మదీనాత్ జాయెద్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
రాస్ అల్ ఖైమా 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
రుస్తాక్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
రువైస్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
సహమ్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
షార్జా సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
దుబాయ్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

దుబాయ్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
అజ్మాన్ సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
అల్ ఐన్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
అల్ బురైమి 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
అల్ మేడమ్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
అల్ కోజ్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
అల్ సోహర్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
అర్ రామ్స్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
సువేక్ గా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
బార్కా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
ధైద్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
దుబాయ్ సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
ఫుజైరా సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
ఘాయతి 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
హట్టా 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
ఇబ్రీ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
జెబెల్ అలీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
కల్బా 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
లివా ఒయాసిస్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
మదీనాత్ జాయెద్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
రాస్ అల్ ఖైమా 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
రుస్తాక్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
రువైస్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
సహమ్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
షార్జా సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
దుబాయ్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర