దుబాయ్ సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

దుబాయ్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అజ్మాన్ సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ ఐన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ బురైమి 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
అల్ మేడమ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ కోజ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ సోహర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
అర్ రామ్స్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
సువేక్ గా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
బార్కా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
ధైద్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
దుబాయ్ సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
ఫుజైరా సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
ఘాయతి 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
హట్టా 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
ఇబ్రీ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
జెబెల్ అలీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
కల్బా 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
ఖోర్ ఫక్కన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
లివా ఒయాసిస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
మదీనాత్ జాయెద్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
రాస్ అల్ ఖైమా 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
రుస్తాక్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
రువైస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
సహమ్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
షార్జా సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
దుబాయ్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

దుబాయ్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అజ్మాన్ సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ ఐన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ బురైమి 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
అల్ మేడమ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ కోజ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ సోహర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
అర్ రామ్స్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
సువేక్ గా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
బార్కా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
ధైద్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
దుబాయ్ సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
ఫుజైరా సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
ఘాయతి 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
హట్టా 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
ఇబ్రీ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
జెబెల్ అలీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
కల్బా 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
లివా ఒయాసిస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
మదీనాత్ జాయెద్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
రాస్ అల్ ఖైమా 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
రుస్తాక్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
రువైస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
సహమ్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
షార్జా సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
దుబాయ్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర