దుబాయ్ సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

దుబాయ్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
అజ్మాన్ సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
అల్ ఐన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
అల్ బురైమి 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
అల్ మేడమ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
అల్ కోజ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
అల్ సోహర్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
అర్ రామ్స్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
సువేక్ గా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
బార్కా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
ధైద్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
దుబాయ్ సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
ఫుజైరా సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
ఘాయతి 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
హట్టా 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
ఇబ్రీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
జెబెల్ అలీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
కల్బా 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
లివా ఒయాసిస్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
మదీనాత్ జాయెద్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
రాస్ అల్ ఖైమా 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
రుస్తాక్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
రువైస్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
సహమ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
షార్జా సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75
దుబాయ్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

దుబాయ్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
అజ్మాన్ సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
అల్ ఐన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
అల్ బురైమి 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
అల్ మేడమ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
అల్ కోజ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
అల్ సోహర్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
అర్ రామ్స్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
సువేక్ గా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
బార్కా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
ధైద్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
దుబాయ్ సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
ఫుజైరా సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
ఘాయతి 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
హట్టా 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
ఇబ్రీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
జెబెల్ అలీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
కల్బా 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
లివా ఒయాసిస్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
మదీనాత్ జాయెద్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
రాస్ అల్ ఖైమా 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
రుస్తాక్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
రువైస్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
సహమ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
షార్జా సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25
దుబాయ్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర