దుబాయ్ సిటీ : గోల్డ్ ధర లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

దుబాయ్ సిటీ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
అబూ ధాబీ సిటీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
Ajman సిటీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
అల్ ఐన్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
అల్ Buraimi 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31
అల్ మేడమ్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
అల్ Quoz 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
అల్ Sohar 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31
Ar రామ్స్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
వంటి Suwayq 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31
బర్కా 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31
Dhaid 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
డిబ్బా అల్ Fujairah 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
డిబ్బా అల్ Hisn 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
దుబాయ్ సిటీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
Fujairah సిటీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
Ghayathi 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
Hatta 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
Ibri 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31
జెబెల్ ఆలీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
కల్బా 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
ఖోర్ Fakkan 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
Liwa ఒయాసిస్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
మాదినాత్ జాయెద్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
Rustaq 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31
Ruwais 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
Saham 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼25.31
షార్జా సిటీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
ఉమ్మె అల్ క్యువాయిన్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ235.93
దుబాయ్ సిటీ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర

దుబాయ్ సిటీ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
అబూ ధాబీ సిటీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
Ajman సిటీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
అల్ ఐన్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
అల్ Buraimi 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20
అల్ మేడమ్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
అల్ Quoz 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
అల్ Sohar 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20
Ar రామ్స్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
వంటి Suwayq 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20
బర్కా 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20
Dhaid 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
డిబ్బా అల్ Fujairah 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
డిబ్బా అల్ Hisn 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
దుబాయ్ సిటీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
Fujairah సిటీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
Ghayathi 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
Hatta 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
Ibri 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20
జెబెల్ ఆలీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
కల్బా 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
ఖోర్ Fakkan 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
Liwa ఒయాసిస్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
మాదినాత్ జాయెద్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
Rustaq 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20
Ruwais 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
Saham 24 అక్టోబర్ 2020 OMR ﷼23.20
షార్జా సిటీ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
ఉమ్మె అల్ క్యువాయిన్ 24 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ216.25
దుబాయ్ సిటీ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర