లివా ఒయాసిస్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

లివా ఒయాసిస్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

16 జనవరి 2021
AED د.إ226.93
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93 AED د.إ-3.00
15 జనవరి 2021 AED د.إ229.93 AED د.إ+1.10
14 జనవరి 2021 AED د.إ228.83 AED د.إ-1.91
13 జనవరి 2021 AED د.إ230.74 AED د.إ+1.91
12 జనవరి 2021 AED د.إ228.83 AED د.إ+1.09
11 జనవరి 2021 AED د.إ227.74 AED د.إ-1.91
10 జనవరి 2021 AED د.إ229.65 AED د.إ+0.00
09 జనవరి 2021 AED د.إ229.65 AED د.إ-1.37
08 జనవరి 2021 AED د.إ231.02 AED د.إ-6.00
07 జనవరి 2021 AED د.إ237.02 AED د.إ-3.27
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ241.93
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ226.93
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ233.15
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ235.65
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (16 జనవరి) AED د.إ226.93
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ235.65
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ224.47
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ231.03
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ224.47
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ235.65
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ243.29
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.11
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ232.03
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ233.20
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ220.11
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ239.74
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ232.38
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ236.22
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ236.20
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ233.20
లివా ఒయాసిస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

లివా ఒయాసిస్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

16 జనవరి 2021
AED د.إ208.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00 AED د.إ-2.75
15 జనవరి 2021 AED د.إ210.75 AED د.إ+1.00
14 జనవరి 2021 AED د.إ209.75 AED د.إ-1.75
13 జనవరి 2021 AED د.إ211.50 AED د.إ+1.75
12 జనవరి 2021 AED د.إ209.75 AED د.إ+1.00
11 జనవరి 2021 AED د.إ208.75 AED د.إ-1.75
10 జనవరి 2021 AED د.إ210.50 AED د.إ+0.00
09 జనవరి 2021 AED د.إ210.50 AED د.إ-1.25
08 జనవరి 2021 AED د.إ211.75 AED د.إ-5.50
07 జనవరి 2021 AED د.إ217.25 AED د.إ-3.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ221.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ208.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ213.70
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ216.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (16 జనవరి) AED د.إ208.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ216.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ205.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ211.77
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ205.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ216.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ223.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ212.68
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ213.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ201.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ219.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ213.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ216.52
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ216.50
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ213.75
లివా ఒయాసిస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర