లివా ఒయాసిస్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

లివా ఒయాసిస్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

06 ఆగస్టు 2022
AED د.إ215.25
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25 AED د.إ+0.00
06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25 AED د.إ+0.25
05 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.00 AED د.إ-1.00
04 ఆగస్టు 2022 AED د.إ216.00 AED د.إ+2.75
03 ఆగస్టు 2022 AED د.إ213.25 AED د.إ-2.50
02 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.75 AED د.إ+1.00
01 ఆగస్టు 2022 AED د.إ214.75 AED د.إ+0.75
31 జూలై 2022 AED د.إ214.00 AED د.إ+0.00
30 జూలై 2022 AED د.إ214.00 AED د.إ+1.50
29 జూలై 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.00
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ216.00
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ213.25
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ215.04
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ214.75
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) AED د.إ215.25
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ219.50
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ206.25
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ210.93
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ217.75
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ214.00
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.75
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.00
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ223.02
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ223.75
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ220.25
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ233.00
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.00
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ224.59
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ229.75
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ224.00
లివా ఒయాసిస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

లివా ఒయాసిస్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
AED د.إ202.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00 AED د.إ+0.00
06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00 AED د.إ+0.00
05 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00 AED د.إ-1.00
04 ఆగస్టు 2022 AED د.إ203.00 AED د.إ+2.50
03 ఆగస్టు 2022 AED د.إ200.50 AED د.إ-2.25
02 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.75 AED د.إ+1.00
01 ఆగస్టు 2022 AED د.إ201.75 AED د.إ+0.75
31 జూలై 2022 AED د.إ201.00 AED د.إ+0.00
30 జూలై 2022 AED د.إ201.00 AED د.إ+1.50
29 జూలై 2022 AED د.إ199.50 AED د.إ+0.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ203.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ200.50
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ202.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ201.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) AED د.إ202.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ206.25
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ193.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ198.11
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ204.50
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) AED د.إ201.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ213.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ206.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ209.48
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ210.25
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ206.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ215.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ205.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ210.67
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ215.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ210.50
లివా ఒయాసిస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర