లివా ఒయాసిస్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

లివా ఒయాసిస్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

03 డిసెంబర్ 2022
AED د.إ217.75
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75 AED د.إ+2.00
02 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ215.75 AED د.إ-1.25
01 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.00 AED د.إ+4.50
30 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.50
29 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.00 AED د.إ-0.25
28 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.25 AED د.إ-0.25
27 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.00
26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.75
25 నవంబర్ 2022 AED د.إ211.75 AED د.إ-1.25
24 నవంబర్ 2022 AED د.إ213.00 AED د.إ+2.50
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ217.75
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.75
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ216.83
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ217.00
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) AED د.إ217.75
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ215.75
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.25
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ209.62
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ200.00
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ212.50
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ207.50
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ197.75
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ201.52
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ201.25
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ198.50
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ209.25
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ198.50
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ203.94
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ206.00
లివా ఒయాసిస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ202.50
లివా ఒయాసిస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

లివా ఒయాసిస్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

03 డిసెంబర్ 2022
AED د.إ204.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50 AED د.إ+1.75
02 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ202.75 AED د.إ-1.00
01 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ203.75 AED د.إ+4.00
30 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75 AED د.إ+0.50
29 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.00
28 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ-0.50
27 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75 AED د.إ+0.00
26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75 AED د.إ+0.75
25 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.00 AED د.إ-1.00
24 నవంబర్ 2022 AED د.إ200.00 AED د.إ+2.25
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ204.50
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ202.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ203.67
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ203.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) AED د.إ204.50
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ202.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ184.50
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ196.94
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ187.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ199.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ195.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ185.75
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ189.31
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ189.00
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ186.50
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ196.50
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ187.25
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ192.30
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ193.50
లివా ఒయాసిస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ190.25
లివా ఒయాసిస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర