లివా ఒయాసిస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

లివా ఒయాసిస్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
అల్ ఐన్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
అల్ బురైమి 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
అల్ మేడమ్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
అల్ కోజ్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
దుబాయ్ సిటీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
ఘాయతి 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
హట్టా 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
ఇబ్రీ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
జెబెల్ అలీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
లివా ఒయాసిస్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
మదీనాత్ జాయెద్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
రువైస్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
షార్జా సిటీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
లివా ఒయాసిస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

లివా ఒయాసిస్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
అల్ ఐన్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
అల్ బురైమి 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
అల్ మేడమ్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
అల్ కోజ్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
దుబాయ్ సిటీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
ఘాయతి 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
హట్టా 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
ఇబ్రీ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
జెబెల్ అలీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
లివా ఒయాసిస్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
మదీనాత్ జాయెద్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
రువైస్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
షార్జా సిటీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
లివా ఒయాసిస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర