అల్ ఫర్వానియా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఫర్వానియా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

25 జనవరి 2021
KWD د.ك19.15
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 జనవరి 2021 KWD د.ك19.15 KWD د.ك+0.11
24 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04 KWD د.ك+0.00
23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04 KWD د.ك-0.22
22 జనవరి 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.00
21 జనవరి 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.17
20 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.11
19 జనవరి 2021 KWD د.ك18.98 KWD د.ك+0.11
18 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
17 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.02
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.87
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.26
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك19.42
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (25 జనవరి) KWD د.ك19.15
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.66
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.19
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.66
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك19.42
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.18
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.33
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.31
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك19.53
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك18.33
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.86
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.53
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.65
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك19.86
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك19.53
అల్ ఫర్వానియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఫర్వానియా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

25 జనవరి 2021
KWD د.ك17.55
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 జనవరి 2021 KWD د.ك17.55 KWD د.ك+0.10
24 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45 KWD د.ك+0.00
23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45 KWD د.ك-0.20
22 జనవరి 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
21 జనవరి 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.15
20 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.10
19 జనవరి 2021 KWD د.ك17.40 KWD د.ك+0.10
18 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
17 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.30
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.65
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.80
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (25 జనవరి) KWD د.ك17.55
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.10
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.59
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.10
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك17.80
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.80
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.70
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك17.90
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك16.80
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.20
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.90
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.01
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.20
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك17.90
అల్ ఫర్వానియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర