అల్ ఫర్వానియా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఫర్వానియా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
KWD د.ك18.22
-0.11
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
15 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك-0.22
14 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.17
13 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.16
12 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك+0.00
11 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك-0.16
08 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.16
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.55
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.11
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.24
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.11
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) KWD د.ك18.33
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.66
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.84
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.31
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.55
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.11
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.55
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.73
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك18.32
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك18.55
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك18.55
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.71
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.22
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك18.52
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك18.22
అల్ ఫర్వానియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك18.55
అల్ ఫర్వానియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఫర్వానియా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
KWD د.ك16.70
-0.10
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
15 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك-0.20
14 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.15
13 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.15
12 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك+0.00
11 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك+0.00
10 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك+0.00
09 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك-0.15
08 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.15
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.00
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.60
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.72
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك16.60
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) KWD د.ك16.80
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.10
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.35
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.78
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك17.00
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك16.60
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.00
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.25
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك16.79
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك17.00
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك17.00
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.15
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.70
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك16.97
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك16.70
అల్ ఫర్వానియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك17.00
అల్ ఫర్వానియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర