అల్ ఫర్వానియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఫర్వానియా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
అల్ ఫహహీల్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
అల్ ఫర్వానియా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
అల్ ఫింటాస్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
అల్ జహ్రా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
అల్ మంకాఫ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
అర్ రిక్కా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
అర్ రుమైతియా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
సలీమియాగా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
హఫర్ అల్ బాటిన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼223.65
హవల్లి 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
జానుబ్ అస్ సుర్రా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
జుబైల్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼223.65
కువైట్ సిటీ 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
సబా అస్ సలీం 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16
అల్ ఫర్వానియా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఫర్వానియా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
అల్ ఫహహీల్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
అల్ ఫర్వానియా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
అల్ ఫింటాస్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
అల్ జహ్రా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
అల్ మంకాఫ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
అర్ రిక్కా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
అర్ రుమైతియా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
సలీమియాగా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
హఫర్ అల్ బాటిన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼205.00
హవల్లి 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
జానుబ్ అస్ సుర్రా 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
జుబైల్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼205.00
కువైట్ సిటీ 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
సబా అస్ సలీం 20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65
అల్ ఫర్వానియా : 22 కరాట్ బంగారం ధర