అల్ ఫర్వానియా : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఫర్వానియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఫర్వానియా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
అల్ ఫహహీల్ 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
అల్ ఫర్వానియా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
అల్ ఫింటాస్ 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
అల్ జహ్రా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
అల్ మంకాఫ్ 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
అర్ రిక్కా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
అర్ రుమైతియా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
సలీమియాగా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
హఫర్ అల్ బాటిన్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
హవల్లి 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
జానుబ్ అస్ సుర్రా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
జుబైల్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
కువైట్ సిటీ 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
సబా అస్ సలీం 18 జనవరి 2022 KWD د.ك18.77
అల్ ఫర్వానియా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఫర్వానియా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
అల్ ఫహహీల్ 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
అల్ ఫర్వానియా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
అల్ ఫింటాస్ 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
అల్ జహ్రా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
అల్ మంకాఫ్ 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
అర్ రిక్కా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
అర్ రుమైతియా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
సలీమియాగా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
హఫర్ అల్ బాటిన్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
హవల్లి 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
జానుబ్ అస్ సుర్రా 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
జుబైల్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
కువైట్ సిటీ 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
సబా అస్ సలీం 18 జనవరి 2022 KWD د.ك17.20
అల్ ఫర్వానియా : 22 కరాట్ బంగారం ధర