అర్ రుమైతియా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అర్ రుమైతియా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

23 అక్టోబర్ 2021
KWD د.ك18.49
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.49 KWD د.ك-0.11
22 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.22
21 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.00
20 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.00
19 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.16
18 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك-0.11
17 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
15 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك-0.22
14 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.17
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.60
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.11
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.28
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.11
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (23 అక్టోబర్) KWD د.ك18.49
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.66
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.84
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.31
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.55
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.11
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.55
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.73
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك18.32
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك18.55
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك18.55
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.71
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.22
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك18.52
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك18.22
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك18.55
అర్ రుమైతియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అర్ రుమైతియా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

23 అక్టోబర్ 2021
KWD د.ك16.95
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.95 KWD د.ك-0.10
22 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.20
21 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
20 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
19 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.15
18 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك-0.10
17 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
15 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك-0.20
14 అక్టోబర్ 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.15
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.05
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.60
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.76
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك16.60
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (23 అక్టోబర్) KWD د.ك16.95
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.10
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.35
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.78
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك17.00
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك16.60
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.00
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.25
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك16.79
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك17.00
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك17.00
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.15
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.70
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك16.97
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك16.70
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك17.00
అర్ రుమైతియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర