అర్ రుమైతియా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అర్ రుమైతియా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జూలై 2021
KWD د.ك18.55
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
23 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.11
22 జూలై 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
21 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
20 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
19 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
18 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
17 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك-0.11
16 జూలై 2021 KWD د.ك18.66 KWD د.ك+0.00
15 జూలై 2021 KWD د.ك18.66 KWD د.ك+0.00
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.66
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.22
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك18.50
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك18.22
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) KWD د.ك18.55
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.53
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.11
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك18.81
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك19.53
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك18.11
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.16
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك18.94
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك18.16
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك19.42
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.44
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.78
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك18.11
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك17.78
అర్ రుమైతియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك18.27
అర్ రుమైతియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అర్ రుమైతియా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జూలై 2021
KWD د.ك17.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
23 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.10
22 జూలై 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
21 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
20 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
19 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
18 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
17 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك-0.10
16 జూలై 2021 KWD د.ك17.10 KWD د.ك+0.00
15 జూలై 2021 KWD د.ك17.10 KWD د.ك+0.00
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.10
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.70
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك16.95
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك16.70
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) KWD د.ك17.00
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.90
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.60
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك17.24
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك17.90
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك16.60
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.65
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك17.36
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك16.65
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك17.80
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.90
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.30
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك16.60
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.30
అర్ రుమైతియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.75
అర్ రుమైతియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర