బావ్షర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బావ్షర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బావ్షర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
అల్ బురైమి 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
అల్ మేడమ్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
అల్ సోహర్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
సువేక్ గా 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
బహ్లా 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
బార్కా 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
బావ్షర్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
ధైద్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 21 మే 2022 AED د.إ223.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
ఫుజైరా సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
హట్టా 21 మే 2022 AED د.إ223.75
ఇబ్రీ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
కల్బా 21 మే 2022 AED د.إ223.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
మస్కట్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
నిజ్వా 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
రుస్తాక్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
సహమ్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
సుర్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
బావ్షర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బావ్షర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
అల్ బురైమి 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
అల్ మేడమ్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
అల్ సోహర్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
సువేక్ గా 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
బహ్లా 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
బార్కా 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
బావ్షర్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
ధైద్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 21 మే 2022 AED د.إ210.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
ఫుజైరా సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
హట్టా 21 మే 2022 AED د.إ210.25
ఇబ్రీ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
కల్బా 21 మే 2022 AED د.إ210.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
మస్కట్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
నిజ్వా 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
రుస్తాక్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
సహమ్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
సుర్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
బావ్షర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర