కల్బా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

కల్బా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అజ్మాన్ సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అల్ ఐన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అల్ బురైమి 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
అల్ మేడమ్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అల్ కోజ్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అల్ సోహర్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
అర్ రామ్స్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
సువేక్ గా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
బహ్లా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
బార్కా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
బావ్షర్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
ధైద్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
దుబాయ్ సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
ఫుజైరా సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
హట్టా 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
ఇబ్రీ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
జెబెల్ అలీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
కల్బా 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
మదీనాత్ జాయెద్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
మస్కట్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
నిజ్వా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
రాస్ అల్ ఖైమా 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
రుస్తాక్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
సహమ్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼25.50
షార్జా సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
కల్బా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

కల్బా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అజ్మాన్ సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అల్ ఐన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అల్ బురైమి 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
అల్ మేడమ్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అల్ కోజ్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అల్ సోహర్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
అర్ రామ్స్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
సువేక్ గా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
బహ్లా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
బార్కా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
బావ్షర్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
ధైద్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
దుబాయ్ సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
ఫుజైరా సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
హట్టా 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
ఇబ్రీ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
జెబెల్ అలీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
కల్బా 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
మదీనాత్ జాయెద్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
మస్కట్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
నిజ్వా 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
రాస్ అల్ ఖైమా 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
రుస్తాక్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
సహమ్ 24 మార్చి 2023 OMR ﷼24.40
షార్జా సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
కల్బా : 22 కరాట్ బంగారం ధర