కువైట్ సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

కువైట్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అల్ ఫహహీల్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అల్ ఫర్వానియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అల్ ఫింటాస్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అల్ జహ్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అల్ మంకాఫ్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అర్ రిక్కా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అర్ రుమైతియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
సలీమియాగా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
హవల్లి 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
జానుబ్ అస్ సుర్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
జుబైల్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
కువైట్ సిటీ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
సబా అస్ సలీం 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
కువైట్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

కువైట్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అల్ ఫహహీల్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అల్ ఫర్వానియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అల్ ఫింటాస్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అల్ జహ్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అల్ మంకాఫ్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అర్ రిక్కా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అర్ రుమైతియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
సలీమియాగా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
హవల్లి 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
జుబైల్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
కువైట్ సిటీ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
సబా అస్ సలీం 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
కువైట్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర