కువైట్ సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

కువైట్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
అల్ ఫహహీల్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
అల్ ఫర్వానియా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
అల్ ఫింటాస్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
అల్ జహ్రా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
అల్ మంకాఫ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
అర్ రిక్కా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
అర్ రుమైతియా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
సలీమియాగా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
హఫర్ అల్ బాటిన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00
హవల్లి 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
జుబైల్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00
కువైట్ సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
సబా అస్ సలీం 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35
కువైట్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

కువైట్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
అల్ ఫహహీల్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
అల్ ఫర్వానియా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
అల్ ఫింటాస్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
అల్ జహ్రా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
అల్ మంకాఫ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
అర్ రిక్కా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
అర్ రుమైతియా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
సలీమియాగా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
హఫర్ అల్ బాటిన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00
హవల్లి 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
జానుబ్ అస్ సుర్రా 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
జుబైల్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00
కువైట్ సిటీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
సబా అస్ సలీం 01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25
కువైట్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర