కువైట్ సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

కువైట్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
అల్ ఫహహీల్ 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
అల్ ఫర్వానియా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
అల్ ఫింటాస్ 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
అల్ జహ్రా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
అల్ మంకాఫ్ 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
అర్ రిక్కా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
అర్ రుమైతియా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
సలీమియాగా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
హఫర్ అల్ బాటిన్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
హవల్లి 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
జానుబ్ అస్ సుర్రా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
జుబైల్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
కువైట్ సిటీ 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
సబా అస్ సలీం 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75
కువైట్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

కువైట్ సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
అల్ ఫహహీల్ 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
అల్ ఫర్వానియా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
అల్ ఫింటాస్ 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
అల్ జహ్రా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
అల్ మంకాఫ్ 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
అర్ రిక్కా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
అర్ రుమైతియా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
సలీమియాగా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
హఫర్ అల్ బాటిన్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
హవల్లి 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
జానుబ్ అస్ సుర్రా 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
జుబైల్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
కువైట్ సిటీ 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
సబా అస్ సలీం 29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65
కువైట్ సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర