ఖార్జ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
ఖార్జ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
రియాద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
ఖార్జ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
రియాద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర