ఖార్జ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఖార్జ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
రియాద్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఖార్జ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
రియాద్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర