ఖార్జ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29
ఖార్జ్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29
రియాద్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00
ఖార్జ్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00
రియాద్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర