ఖార్జ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఖార్జ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
రియాద్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఖార్జ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
రియాద్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర