ఖార్జ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
ఖార్జ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
రియాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
ఖార్జ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
రియాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర