ఖార్జ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
ఖార్జ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
రియాద్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఖార్జ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
ఖార్జ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
రియాద్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
ఖార్జ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర