ఇసా టౌన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35
అల్ ఖోర్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
అల్ మాలికియా 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35
అల్ రాయన్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
అల్ వక్ర 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
బుడయ్య 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35
దమ్మం 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
దోహా 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
హమద్ టౌన్ 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35
హోఫుఫ్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
ఇసా టౌన్ 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35
జిదాఫ్స్ 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35
జుబైల్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
ఖోబర్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
మనమ 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35
ముహారక్ 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35
ఖతీఫ్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼230.20
రిఫా 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35
రువైస్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
సిత్రా 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب23.35
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
ఇసా టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40
అల్ ఖోర్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
అల్ మాలికియా 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40
అల్ రాయన్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
అల్ వక్ర 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
బుడయ్య 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40
దమ్మం 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
దోహా 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
హమద్ టౌన్ 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40
హోఫుఫ్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
ఇసా టౌన్ 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40
జిదాఫ్స్ 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40
జుబైల్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
ఖోబర్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
మనమ 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40
ముహారక్ 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40
ఖతీఫ్ 14 జనవరి 2022 SAR ﷼211.00
రిఫా 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40
రువైస్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
సిత్రా 16 జనవరి 2022 BHD .د.ب21.40
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
ఇసా టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర