ఇసా టౌన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب22.40
అల్ ఖోర్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼221.50
అల్ మాలికియా 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب22.40
అల్ రాయన్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼221.50
అల్ వక్ర 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼221.50
బుడయ్య 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب22.40
దమ్మం 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼226.00
దోహా 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼221.50
హమద్ టౌన్ 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب22.40
హోఫుఫ్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼226.00
ఇసా టౌన్ 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب22.40
జిదాఫ్స్ 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب22.40
జుబైల్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼226.00
ఖోబర్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼226.00
మనమ 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب22.40
ముహారక్ 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب22.40
ఖతీఫ్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼226.00
రిఫా 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب22.40
రువైస్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
సిత్రా 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب22.40
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼221.50
ఇసా టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب21.20
అల్ ఖోర్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼209.00
అల్ మాలికియా 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب21.20
అల్ రాయన్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼209.00
అల్ వక్ర 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼209.00
బుడయ్య 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب21.20
దమ్మం 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼209.00
దోహా 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼209.00
హమద్ టౌన్ 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب21.20
హోఫుఫ్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼209.00
ఇసా టౌన్ 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب21.20
జిదాఫ్స్ 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب21.20
జుబైల్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼209.00
ఖోబర్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼209.00
మనమ 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب21.20
ముహారక్ 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب21.20
ఖతీఫ్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼209.00
రిఫా 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب21.20
రువైస్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
సిత్రా 04 డిసెంబర్ 2022 BHD .د.ب21.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼209.00
ఇసా టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర