ఇసా టౌన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.80
అల్ ఖోర్ 23 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼282.50
అల్ మాలికియా 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.80
అల్ రాయన్ 23 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼282.50
అల్ వక్ర 23 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼282.50
బుడయ్య 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.80
దమ్మం 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
దోహా 23 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼282.50
హమద్ టౌన్ 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.80
హోఫుఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
ఇసా టౌన్ 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.80
జిదాఫ్స్ 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.80
జుబైల్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
ఖోబర్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
మనమ 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.80
ముహారక్ 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.80
ఖతీఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
రిఫా 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.80
రువైస్ 23 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ282.00
సిత్రా 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب28.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 23 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼282.50
ఇసా టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.10
అల్ ఖోర్ 23 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼265.00
అల్ మాలికియా 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.10
అల్ రాయన్ 23 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼265.00
అల్ వక్ర 23 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼265.00
బుడయ్య 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.10
దమ్మం 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
దోహా 23 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼265.00
హమద్ టౌన్ 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.10
హోఫుఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
ఇసా టౌన్ 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.10
జిదాఫ్స్ 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.10
జుబైల్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
ఖోబర్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
మనమ 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.10
ముహారక్ 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.10
ఖతీఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
రిఫా 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.10
రువైస్ 23 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ261.25
సిత్రా 23 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 23 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼265.00
ఇసా టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర