ఇసా టౌన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10
అల్ ఖోర్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00
అల్ మాలికియా 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10
అల్ రాయన్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00
అల్ వక్ర 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00
బుడయ్య 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10
దమ్మం 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼224.00
దోహా 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00
హమద్ టౌన్ 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10
హోఫుఫ్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼224.00
ఇసా టౌన్ 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10
జిదాఫ్స్ 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10
జుబైల్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼224.00
ఖోబర్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼224.00
మనమ 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10
ముహారక్ 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10
ఖతీఫ్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼224.00
రిఫా 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10
రువైస్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
సిత్రా 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00
ఇసా టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఇసా టౌన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90
అల్ ఖోర్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00
అల్ మాలికియా 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90
అల్ రాయన్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00
అల్ వక్ర 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00
బుడయ్య 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90
దమ్మం 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00
దోహా 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00
హమద్ టౌన్ 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90
హోఫుఫ్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00
ఇసా టౌన్ 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90
జిదాఫ్స్ 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90
జుబైల్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00
ఖోబర్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00
మనమ 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90
ముహారక్ 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90
ఖతీఫ్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00
రిఫా 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90
రువైస్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
సిత్రా 07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00
ఇసా టౌన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర