జెబెల్ అలీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జెబెల్ అలీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అజ్మాన్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ ఐన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ బురైమి 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
అల్ మేడమ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ కోజ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ సోహర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
అర్ రామ్స్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
సువేక్ గా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
ధైద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
దుబాయ్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
ఫుజైరా సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
ఘాయతి 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
హట్టా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
ఇబ్రీ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
జెబెల్ అలీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
కల్బా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
లివా ఒయాసిస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
మదీనాత్ జాయెద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
రాస్ అల్ ఖైమా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
రుస్తాక్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
రువైస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
సహమ్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
షార్జా సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
జెబెల్ అలీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జెబెల్ అలీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అజ్మాన్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ ఐన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ బురైమి 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
అల్ మేడమ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ కోజ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ సోహర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
అర్ రామ్స్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
సువేక్ గా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
ధైద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
దుబాయ్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
ఫుజైరా సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
ఘాయతి 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
హట్టా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
ఇబ్రీ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
జెబెల్ అలీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
కల్బా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
లివా ఒయాసిస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
మదీనాత్ జాయెద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
రాస్ అల్ ఖైమా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
రుస్తాక్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
రువైస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
సహమ్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
షార్జా సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
జెబెల్ అలీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర