జెబెల్ అలీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జెబెల్ అలీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
అజ్మాన్ సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
అల్ ఐన్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
అల్ బురైమి 05 మార్చి 2021 OMR ﷼46,020.00
అల్ మేడమ్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
అల్ కోజ్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
అల్ సోహర్ 05 మార్చి 2021 OMR ﷼46,020.00
అర్ రామ్స్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
సువేక్ గా 05 మార్చి 2021 OMR ﷼46,020.00
ధైద్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
దుబాయ్ సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
ఫుజైరా సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
ఘాయతి 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
హట్టా 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
ఇబ్రీ 05 మార్చి 2021 OMR ﷼46,020.00
జెబెల్ అలీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
కల్బా 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
లివా ఒయాసిస్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
మదీనాత్ జాయెద్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
రాస్ అల్ ఖైమా 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
రుస్తాక్ 05 మార్చి 2021 OMR ﷼46,020.00
రువైస్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
సహమ్ 05 మార్చి 2021 OMR ﷼46,020.00
షార్జా సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
జెబెల్ అలీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జెబెల్ అలీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
అజ్మాన్ సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
అల్ ఐన్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
అల్ బురైమి 05 మార్చి 2021 OMR ﷼43,780.00
అల్ మేడమ్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
అల్ కోజ్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
అల్ సోహర్ 05 మార్చి 2021 OMR ﷼43,780.00
అర్ రామ్స్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
సువేక్ గా 05 మార్చి 2021 OMR ﷼43,780.00
ధైద్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
దుబాయ్ సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
ఫుజైరా సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
ఘాయతి 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
హట్టా 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
ఇబ్రీ 05 మార్చి 2021 OMR ﷼43,780.00
జెబెల్ అలీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
కల్బా 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
లివా ఒయాసిస్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
మదీనాత్ జాయెద్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
రాస్ అల్ ఖైమా 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
రుస్తాక్ 05 మార్చి 2021 OMR ﷼43,780.00
రువైస్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
సహమ్ 05 మార్చి 2021 OMR ﷼43,780.00
షార్జా సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
జెబెల్ అలీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర