తబుక్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

తబుక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

తబుక్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
తబుక్ 21 మే 2022 SAR ﷼232.00
తబుక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

తబుక్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
తబుక్ 21 మే 2022 SAR ﷼214.00
తబుక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర