తబుక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

తబుక్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
తబుక్ 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼232.00
తబుక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

తబుక్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
తబుక్ 30 సెప్టెంబర్ 2023 SAR ﷼214.00
తబుక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర