రియాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రియాద్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
ఖార్జ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
రియాద్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼236.74
రియాద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రియాద్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
ఖార్జ్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
రియాద్ 21 జనవరి 2021 SAR ﷼217.00
రియాద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర