రియాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రియాద్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
ఖార్జ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
రియాద్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼220.38
రియాద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రియాద్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
ఖార్జ్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
రియాద్ 12 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼202.00
రియాద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర