రియాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రియాద్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
ఖార్జ్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
రియాద్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
రియాద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రియాద్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
ఖార్జ్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
రియాద్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
రియాద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర