రియాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రియాద్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఖార్జ్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
రియాద్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
రియాద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రియాద్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
హోఫుఫ్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఖార్జ్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
రియాద్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
రియాద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర