రియాద్ : గోల్డ్ ధర లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

రియాద్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
హోఫుప్ 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02
Kharj 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02
రియాద్ 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02
రియాద్ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర

రియాద్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
హోఫుప్ 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00
Kharj 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00
రియాద్ 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00
రియాద్ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర