హోఫుఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

హోఫుఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
అల్ ఖోర్ 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
అల్ మాలికియా 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
అల్ రాయన్ 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
అల్ వక్ర 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
బుడయ్య 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
దమ్మం 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
దోహా 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
హమద్ టౌన్ 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
హోఫుఫ్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
ఇసా టౌన్ 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
జిదాఫ్స్ 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
జుబైల్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
ఖార్జ్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
ఖోబర్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
మనమ 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
ముహారక్ 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
ఖతీఫ్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
రిఫా 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
రియాద్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
సిత్రా 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
హోఫుఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

హోఫుఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
అల్ ఖోర్ 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
అల్ మాలికియా 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
అల్ రాయన్ 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
అల్ వక్ర 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
బుడయ్య 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
దమ్మం 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
దోహా 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
హమద్ టౌన్ 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
హోఫుఫ్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
ఇసా టౌన్ 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
జిదాఫ్స్ 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
జుబైల్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
ఖార్జ్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
ఖోబర్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
మనమ 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
ముహారక్ 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
ఖతీఫ్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
రిఫా 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
రియాద్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
సిత్రా 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
హోఫుఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర