హోఫుఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

హోఫుఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
అల్ ఖోర్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
అల్ మాలికియా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
అల్ రాయన్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
అల్ వక్ర 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
బుడయ్య 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
దమ్మం 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
దోహా 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
హమద్ టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
హోఫుఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
ఇసా టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
జిదాఫ్స్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
జుబైల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
ఖార్జ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
ఖోబర్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
మనమ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
ముహారక్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
ఖతీఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
రిఫా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
రియాద్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
సిత్రా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
హోఫుఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

హోఫుఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
అల్ ఖోర్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
అల్ మాలికియా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
అల్ రాయన్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
అల్ వక్ర 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
బుడయ్య 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
దమ్మం 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
దోహా 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
హమద్ టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
హోఫుఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
ఇసా టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
జిదాఫ్స్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
జుబైల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
ఖార్జ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
ఖోబర్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
మనమ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
ముహారక్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
ఖతీఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
రిఫా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
రియాద్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
సిత్రా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
హోఫుఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర