రువైస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
అబుదాబి సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అజ్మాన్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ ఐన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ ఖోర్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
అల్ మేడమ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ మాలికియా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
అల్ కోజ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ రాయన్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
అల్ వక్ర 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
దోహా 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
దుబాయ్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
ఘాయతి 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
హమద్ టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
ఇసా టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
జెబెల్ అలీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
లివా ఒయాసిస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
మదీనాత్ జాయెద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
రిఫా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
రువైస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
షార్జా సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
సిత్రా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
అబుదాబి సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అజ్మాన్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ ఐన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ ఖోర్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
అల్ మేడమ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ మాలికియా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
అల్ కోజ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ రాయన్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
అల్ వక్ర 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
దోహా 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
దుబాయ్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
ఘాయతి 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
హమద్ టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
ఇసా టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
జెబెల్ అలీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
లివా ఒయాసిస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
మదీనాత్ జాయెద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
రిఫా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
రువైస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
షార్జా సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
సిత్రా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర