రువైస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
అబుదాబి సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అజ్మాన్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ ఐన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ ఖోర్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అల్ మేడమ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ మాలికియా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
అల్ కోజ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
అల్ రాయన్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అల్ వక్ర 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
దోహా 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
దుబాయ్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
ఘాయతి 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
హమద్ టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ఇసా టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
జెబెల్ అలీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
లివా ఒయాసిస్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
మదీనాత్ జాయెద్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
రిఫా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
రువైస్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
షార్జా సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ222.29
సిత్రా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
అబుదాబి సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అజ్మాన్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ ఐన్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ ఖోర్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అల్ మేడమ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ మాలికియా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
అల్ కోజ్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
అల్ రాయన్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అల్ వక్ర 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
దోహా 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
దుబాయ్ సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
ఘాయతి 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
హమద్ టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ఇసా టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
జెబెల్ అలీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
లివా ఒయాసిస్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
మదీనాత్ జాయెద్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
రిఫా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
రువైస్ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
షార్జా సిటీ 01 డిసెంబర్ 2021 AED د.إ203.75
సిత్రా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర