రువైస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
అబుదాబి సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
అజ్మాన్ సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
అల్ ఐన్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
అల్ ఖోర్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼46,020.00
అల్ మేడమ్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
అల్ మాలికియా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
అల్ కోజ్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
అల్ రాయన్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼46,020.00
అల్ వక్ర 05 మార్చి 2021 QAR ﷼46,020.00
దోహా 05 మార్చి 2021 QAR ﷼46,020.00
దుబాయ్ సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
ఘాయతి 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
హమద్ టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
ఇసా టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
జెబెల్ అలీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
లివా ఒయాసిస్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
మదీనాత్ జాయెద్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
రిఫా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
రువైస్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
షార్జా సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ46,020.00
సిత్రా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب46,020.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼46,020.00
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
అబుదాబి సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
అజ్మాన్ సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
అల్ ఐన్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
అల్ ఖోర్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼43,780.00
అల్ మేడమ్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
అల్ మాలికియా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
అల్ కోజ్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
అల్ రాయన్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼43,780.00
అల్ వక్ర 05 మార్చి 2021 QAR ﷼43,780.00
దోహా 05 మార్చి 2021 QAR ﷼43,780.00
దుబాయ్ సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
ఘాయతి 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
హమద్ టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
ఇసా టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
జెబెల్ అలీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
లివా ఒయాసిస్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
మదీనాత్ జాయెద్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
రిఫా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
రువైస్ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
షార్జా సిటీ 05 మార్చి 2021 AED د.إ43,780.00
సిత్రా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب43,780.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼43,780.00
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర