రువైస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
అబుదాబి సిటీ 22 మే 2024 AED د.إ292.00
అజ్మాన్ సిటీ 22 మే 2024 AED د.إ292.00
అల్ ఐన్ 22 మే 2024 AED د.إ292.00
అల్ ఖోర్ 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
అల్ మేడమ్ 22 మే 2024 AED د.إ292.00
అల్ మాలికియా 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
అల్ కోజ్ 22 మే 2024 AED د.إ292.00
అల్ రాయన్ 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
అల్ వక్ర 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
దోహా 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
దుబాయ్ సిటీ 22 మే 2024 AED د.إ292.00
ఘాయతి 22 మే 2024 AED د.إ292.00
హమద్ టౌన్ 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
ఇసా టౌన్ 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
జెబెల్ అలీ 22 మే 2024 AED د.إ292.00
లివా ఒయాసిస్ 22 మే 2024 AED د.إ292.00
మదీనాత్ జాయెద్ 22 మే 2024 AED د.إ292.00
రిఫా 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
రువైస్ 22 మే 2024 AED د.إ292.00
షార్జా సిటీ 22 మే 2024 AED د.إ292.00
సిత్రా 22 మే 2024 BHD .د.ب29.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
అబుదాబి సిటీ 22 మే 2024 AED د.إ270.25
అజ్మాన్ సిటీ 22 మే 2024 AED د.إ270.25
అల్ ఐన్ 22 మే 2024 AED د.إ270.25
అల్ ఖోర్ 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
అల్ మేడమ్ 22 మే 2024 AED د.إ270.25
అల్ మాలికియా 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
అల్ కోజ్ 22 మే 2024 AED د.إ270.25
అల్ రాయన్ 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
అల్ వక్ర 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
దోహా 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
దుబాయ్ సిటీ 22 మే 2024 AED د.إ270.25
ఘాయతి 22 మే 2024 AED د.إ270.25
హమద్ టౌన్ 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
ఇసా టౌన్ 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
జెబెల్ అలీ 22 మే 2024 AED د.إ270.25
లివా ఒయాసిస్ 22 మే 2024 AED د.إ270.25
మదీనాత్ జాయెద్ 22 మే 2024 AED د.إ270.25
రిఫా 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
రువైస్ 22 మే 2024 AED د.إ270.25
షార్జా సిటీ 22 మే 2024 AED د.إ270.25
సిత్రా 22 మే 2024 BHD .د.ب27.90
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర