రువైస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
అబుదాబి సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అజ్మాన్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ ఐన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ ఖోర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
అల్ మేడమ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ మాలికియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
అల్ కోజ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ రాయన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
అల్ వక్ర 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
దోహా 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
దుబాయ్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఘాయతి 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
హమద్ టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
ఇసా టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
జెబెల్ అలీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
లివా ఒయాసిస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
మదీనాత్ జాయెద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
రిఫా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
రువైస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
షార్జా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
సిత్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
అబుదాబి సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అజ్మాన్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ ఐన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ ఖోర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
అల్ మేడమ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ మాలికియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
అల్ కోజ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ రాయన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
అల్ వక్ర 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
దోహా 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
దుబాయ్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఘాయతి 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
హమద్ టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
ఇసా టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
జెబెల్ అలీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
లివా ఒయాసిస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
మదీనాత్ జాయెద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
రిఫా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
రువైస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
షార్జా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
సిత్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర