రువైస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
అబుదాబి సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అజ్మాన్ సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అల్ ఐన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అల్ ఖోర్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼242.50
అల్ మేడమ్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అల్ మాలికియా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
అల్ కోజ్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అల్ రాయన్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼242.50
అల్ వక్ర 23 మార్చి 2023 QAR ﷼242.50
దోహా 23 మార్చి 2023 QAR ﷼242.50
దుబాయ్ సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
ఘాయతి 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
హమద్ టౌన్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
ఇసా టౌన్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
జెబెల్ అలీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
లివా ఒయాసిస్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
మదీనాత్ జాయెద్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
రిఫా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
రువైస్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
షార్జా సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
సిత్రా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.60
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼242.50
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
అబుదాబి సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అజ్మాన్ సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అల్ ఐన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అల్ ఖోర్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼228.00
అల్ మేడమ్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అల్ మాలికియా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
అల్ కోజ్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అల్ రాయన్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼228.00
అల్ వక్ర 23 మార్చి 2023 QAR ﷼228.00
దోహా 23 మార్చి 2023 QAR ﷼228.00
దుబాయ్ సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
ఘాయతి 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
హమద్ టౌన్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
ఇసా టౌన్ 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
జెబెల్ అలీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
లివా ఒయాసిస్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
మదీనాత్ జాయెద్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
రిఫా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
రువైస్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
షార్జా సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
సిత్రా 23 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 23 మార్చి 2023 QAR ﷼228.00
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర