రువైస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
అబుదాబి సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అజ్మాన్ సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ ఐన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ ఖోర్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
అల్ మేడమ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ మాలికియా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
అల్ కోజ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ రాయన్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
అల్ వక్ర 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
దోహా 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
దుబాయ్ సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
ఘాయతి 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
హమద్ టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
ఇసా టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
జెబెల్ అలీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
లివా ఒయాసిస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
మదీనాత్ జాయెద్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
రిఫా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
రువైస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
షార్జా సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
సిత్రా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

రువైస్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
అబుదాబి సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అజ్మాన్ సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ ఐన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ ఖోర్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
అల్ మేడమ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ మాలికియా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
అల్ కోజ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ రాయన్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
అల్ వక్ర 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
దోహా 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
దుబాయ్ సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
ఘాయతి 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
హమద్ టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
ఇసా టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
జెబెల్ అలీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
లివా ఒయాసిస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
మదీనాత్ జాయెద్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
రిఫా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
రువైస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
షార్జా సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
సిత్రా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
రువైస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర