అల్ మంకాఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ మంకాఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
అల్ ఫహహీల్ 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
అల్ ఫర్వానియా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
అల్ ఫింటాస్ 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
అల్ జహ్రా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
అల్ మంకాఫ్ 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
అర్ రిక్కా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
అర్ రుమైతియా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
సలీమియాగా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
హఫర్ అల్ బాటిన్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼226.00
హవల్లి 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
జానుబ్ అస్ సుర్రా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
జుబైల్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼226.00
కువైట్ సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
సబా అస్ సలీం 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك18.25
అల్ మంకాఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ మంకాఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
అల్ ఫహహీల్ 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
అల్ ఫర్వానియా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
అల్ ఫింటాస్ 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
అల్ జహ్రా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
అల్ మంకాఫ్ 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
అర్ రిక్కా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
అర్ రుమైతియా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
సలీమియాగా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
హఫర్ అల్ బాటిన్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼209.00
హవల్లి 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
జానుబ్ అస్ సుర్రా 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
జుబైల్ 01 డిసెంబర్ 2022 SAR ﷼209.00
కువైట్ సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
సబా అస్ సలీం 03 డిసెంబర్ 2022 KWD د.ك17.35
అల్ మంకాఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర