అల్ మంకాఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ మంకాఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
అల్ ఫహహీల్ 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
అల్ ఫర్వానియా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
అల్ ఫింటాస్ 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
అల్ జహ్రా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
అల్ మంకాఫ్ 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
అర్ రిక్కా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
అర్ రుమైతియా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
సలీమియాగా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼255.00
హవల్లి 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
జుబైల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼255.00
కువైట్ సిటీ 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
సబా అస్ సలీం 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك20.60
అల్ మంకాఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ మంకాఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
అల్ ఫహహీల్ 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
అల్ ఫర్వానియా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
అల్ ఫింటాస్ 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
అల్ జహ్రా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
అల్ మంకాఫ్ 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
అర్ రిక్కా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
అర్ రుమైతియా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
సలీమియాగా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼235.00
హవల్లి 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
జుబైల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 SAR ﷼235.00
కువైట్ సిటీ 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
సబా అస్ సలీం 24 ఫిబ్రవరి 2024 KWD د.ك19.50
అల్ మంకాఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర