అల్ మంకాఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ మంకాఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
అల్ ఫహహీల్ 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
అల్ ఫర్వానియా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
అల్ ఫింటాస్ 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
అల్ జహ్రా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
అల్ మంకాఫ్ 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
అర్ రిక్కా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
అర్ రుమైతియా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
సలీమియాగా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
హఫర్ అల్ బాటిన్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼224.00
హవల్లి 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
జానుబ్ అస్ సుర్రా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
జుబైల్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼224.00
కువైట్ సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
సబా అస్ సలీం 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05
అల్ మంకాఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ మంకాఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
అల్ ఫహహీల్ 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
అల్ ఫర్వానియా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
అల్ ఫింటాస్ 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
అల్ జహ్రా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
అల్ మంకాఫ్ 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
అర్ రిక్కా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
అర్ రుమైతియా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
సలీమియాగా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
హఫర్ అల్ బాటిన్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00
హవల్లి 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
జానుబ్ అస్ సుర్రా 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
జుబైల్ 06 ఆగస్టు 2022 SAR ﷼206.00
కువైట్ సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
సబా అస్ సలీం 06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15
అల్ మంకాఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర