ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
అబుదాబి సిటీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
అల్ ఖోర్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
అల్ మాలికియా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
అల్ రాయన్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
అల్ వక్ర 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
బుడయ్య 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
దమ్మం 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
దోహా 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
ఘాయతి 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
హమద్ టౌన్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
హోఫుఫ్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
ఇసా టౌన్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
జిదాఫ్స్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
జుబైల్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
ఖోబర్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
మదీనాత్ జాయెద్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
మనమ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
ముహారక్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
ఖతీఫ్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
రిఫా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
రువైస్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
సిత్రా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
అబుదాబి సిటీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
అల్ ఖోర్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
అల్ మాలికియా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
అల్ రాయన్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
అల్ వక్ర 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
బుడయ్య 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
దమ్మం 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
దోహా 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
ఘాయతి 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
హమద్ టౌన్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
హోఫుఫ్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
ఇసా టౌన్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
జిదాఫ్స్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
జుబైల్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
ఖోబర్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
మదీనాత్ జాయెద్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
మనమ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
ముహారక్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
ఖతీఫ్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
రిఫా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
రువైస్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
సిత్రా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర