ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
అబుదాబి సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ ఖోర్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
అల్ మాలికియా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
అల్ రాయన్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
అల్ వక్ర 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
బుడయ్య 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
దమ్మం 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
దోహా 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
ఘాయతి 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
హమద్ టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
హోఫుఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఇసా టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
జిదాఫ్స్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
జుబైల్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఖోబర్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
మదీనాత్ జాయెద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
మనమ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
ముహారక్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
ఖతీఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
రిఫా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
రువైస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
సిత్రా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
అబుదాబి సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ ఖోర్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
అల్ మాలికియా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
అల్ రాయన్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
అల్ వక్ర 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
బుడయ్య 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
దమ్మం 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
దోహా 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
ఘాయతి 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
హమద్ టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
హోఫుఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఇసా టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
జిదాఫ్స్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
జుబైల్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఖోబర్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
మదీనాత్ జాయెద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
మనమ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
ముహారక్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
ఖతీఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
రిఫా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
రువైస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
సిత్రా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర